Stanovy rady

STANOVY

občianskeho združenia
RADA PRE PRÁVA DIEŤAŤA – SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Čl. 1
Názov združenia

Názov združenia v slovenskom jazyku je:

Rada pre práva dieťaťa – Slovenská republika (ďalej len „Rada“)

Názov združenia v anglickom jazyku je: Council for Children Rights

Alias názvy v marketingových materiáloch:

Pravadeti.sk
Pravadeti.SK
PRAVADETI.SK
PRAVADETI.sk
Mutácie aliasov v anglickom jazyku:
Rightsofchildren.sk
Rightsofchildren
RIGHTSOFCHILDREN.SK

Čl. 2
Sídlo Rady

Rada sídli na adrese: Spartakovská 3, Trnava, 917 01

Čl. 3
Cieľ činnosti Rady

 1. Ochrana práv dieťaťa v kontexte rodovej rovnosti a rešpektovania ľudských práv v zmysle medzinárodného Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a Ústavy Slovenskej republiky.
 2. Pri ochrane práv detí pôsobiť na vytváranie predpokladov na spoločensky zodpovedný výkon štátnej a verejnej správy. Osobitne ide o to, aby štátne orgány rozhodovali podľa zásady, že každé dieťa má dvoch rovnocenných a rovnoprávnych rodičov, aj keď manželstvo rodičov zanikne alebo, ak rodičia nežijú spolu.
 3. Pomoc a poradenstvo pri výkone opatrení podľa zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a kuratele, ak sa dieťa, rodina alebo plnoletá fyzická osoba nachádza v krízovej životnej situácii. Pomoc a poradenstvo pri výkone rozhodnutia súdu o výchovnom opatrení a o predbežnom opatrení.
 4. Pomoc deťom, ktorých rodičia sa rozhodli riešiť rodinnú krízu rozchodom a o osude týchto detí má rozhodnúť pracovník štátneho orgánu.
 5. Spoločenská kontrola dodržiavania zákona o rovnakom zaobchádzaní (tzv. antidiskriminačný zákon), osobitne pri rozhodovaní štátnych orgánov o rodičovských právach a povinnostiach.
 6. Uvedomujúc si, že deti sú budúcnosťou národa, pričom pri ich výchove majú rozhodujúcu úlohu rodičia, presadzovať, aby sa spoločensky zodpovedný výkon verejnej správy realizoval s vedomím, že rodičovstvo (otec i matka) je určujúcim faktorom vytvárania spoločenských hodnôt a psychického zdravia mladej generácie.
 7. Presadzovať do praxe ako základný model starostlivosti o dieťa právo dieťaťa na obidvoch rodičov.
 8. Výskum, osveta, výchova, propagácia, podpora, vzdelávanie, komunikácia s verejnou správou a formovanie verejnej mienky v oblasti násilia a zvlášť v oblasti domáceho násilia. Sprostredkovať psychologické, právne, sociálne poradenstvo, asistenciu a pomoc obetiam, svedkom a poškodeným z trestnej činnosti, násilia, týrania, zneužívania a zanedbávania bez rozdielu rodu.
  Pokladáme za dôležité hovoriť o násilí vo všetkých jeho formách.
 9. Rodovú rovnosť a rovnaké zaobchádzanie (dodržiavanie antidiskriminačného zákona) pokladáme za základný princíp fungovania demokratickej spoločnosti aj na úrovni nevyhnutných zásahov štátu do súkromia rodín.

Čl. 4
Predmet činnosti Rady

 1. Výskum, vzdelávanie, osveta, propagácia, podpora a ochrana rodiny a rodičovstva v kontexte rešpektovania základných práv dieťaťa, najmä práva na zachovanie harmonického vzťahu dieťaťa s oboma rodičmi.
 2. Výskum, vzdelávanie, osveta, propagácia, podpora a ochrana v oblasti domáceho násilia; osobitne psychického násilia, ktoré je skryté a veľmi deštruktívne z hľadiska psychického zdravia, socializácie a harmonického vývoja dieťaťa.
 3. Výskum, analýza a zverejňovanie prípadov porušovania vnútroštátnych legislatívnych noriem a medzinárodných dohovorov zo strany štátnych i samosprávnych orgánov. Analýza praktickej činnosti štátnych orgánov v súvislosti s realizáciou práv na ochranu detí a rodiny i rodičovstva, v kontexte s uplatňovaním princípov gender politiky a s predchádzaním neodôvodnených zásahov štátu do práva dieťaťa na oboch rodičov.
 4. Výskum aplikácie zásady zachovávania práva na obidvoch rodičov.
 5. Poskytovanie sociálneho poradenstva a sociálnej pomoci rodinám v kríze, alebo členom rodiny v kríze. Poradenstvo a pomoc pri predchádzaní nepriaznivým vplyvom rozvodu, alebo rozpadu rodiny na dieťa.
 6. Poskytovanie poradenstva a pomoci v oblasti opatrení na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine a na obmedzenie a odstraňovanie negatívnych vplyvov.
 7. Poskytovanie poradenstva a pomoci v oblasti opatrení sociálnoprávnej ochrany detí na obmedzenie a odstraňovanie negatívnych vplyvov, ktoré ohrozujú psychický vývin, fyzický vývin alebo sociálny vývin dieťaťa.
 8. Podpora a ochrana práv detí na rovnoprávnu a rovnocennú výchovu obidvomi rodičmi.
 9. Podpora vytvárania predpokladov na zachovanie harmonického vzťahu oboch rodičov k deťom, ako základného, východiskového riešenia po rozchode, či po rozvode rodičov.
 10. Podpora spolupráce a ochrana rovnosti práv matiek i otcov vo výchove a v starostlivosti o deti.
 11. Organizovanie prednášok, seminárov a kurzov. Publikačná činnosť a ďalšie propagačné a vzdelávacie aktivity. Tvorba audiovizuálnych výstupov so zámerom napĺňať ciele a predmet činnosti Rady.
 12. Kampane, práca s verejnosťou a s médiami. Informovanie širokej odbornej a laickej verejnosti. Verejné akcie.
 13. Monitoring súdnych rozhodnutí, účasť na súdnych pojednávaniach vo veciach, ktoré sa dotýkajú práv detí; a to ako verejnosť alebo tiež ako vedľajší účastník konania.
 14. Legislatívna iniciatíva a s tým súvisiaci parlamentný lobing.

Čl. 5
Členstvo

 1. Členstvo v Rade je dobrovoľné. Členom sa môže stať ktorákoľvek fyzická osoba staršia ako 18 rokov, alebo právnická osoba (ďalej len „Osoba“), bez ohľadu na pohlavie, vierovyznanie, národnosť, rasu, štátnu príslušnosť a politické presvedčenie, ktorá súhlasí s poslaním a cieľmi Rady.
 2. Členstvo má tieto formy:
  • 2.1.Člen Rady - osoba, ktorá sa aktívne podieľa na činnosti Rady a zaplatila ročný členský príspevok.
  • 2.2.Čestný člen Rady - osoba, ktorá významnou mierou podporuje činnosť Rady alebo pomáha plniť ciele Rady. Čestný člen nemá povinnosť platiť členské príspevky.
 3. Rada vedie evidenciu sympatizantov. Sympatizant je osoba, ktorá sympatizuje s cieľmi a s predmetom činnosti Rady, nie je členom Rady, ale propaguje a šíri informácie o Rade a podporuje ju tým vo svojom okolí.
 4. Vznik a zánik členstva v Rade:
  • 4.1 O prijatí za člena Rady rozhoduje prezídium Rady na základe prihlášky uchádzača o členstvo v Rade.
  • 4.2 Členstvo v Rade vzniká dňom prijatia za člena Rady.
  • 4.3 Členstvo zaniká:
   • a) vystúpením – členstvo v Rade zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena Rady o vystúpení z Rady; písomné oznámenie sa doručuje prezídiu Rady,
   • b) úmrtím fyzickej osoby,
   • c) zánikom právnickej osoby,
   • d) zrušením členstva,
   • e) vylúčením,
   • f) ak bol člen Rady zbavený spôsobilosti na právne úkony, alebo jeho spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená,
   • g) zánikom Rady.
 5. Člen Rady môže byť vylúčený vo výnimočných prípadoch, najmä:
  • a) ak závažne porušil stanovy,
  • b) svojím konaním zásadne alebo opakovane poškodil záujmy Rady alebo jej dobré meno,
  • c) ak si neplní povinnosti, vyplývajúce zo stanov,
  • d) ak porušil etický kódex Rady
  • e) alebo z iných vážnych dôvodov, ak o tom rozhodne valné zhromaždenie Rady

  Podnet na vylúčenie môže podať ktorýkoľvek člen Rady prezídiu Rady.

 6. Členovi Rady môže byť zrušené členstvo:
  – ak nezaplatil stanovený členský príspevok najmenej po dobu 30 dní od výzvy na úhradu včas nezaplateného členského príspevku; alebo
  – ak počas najmenej 12 mesiacov sa nezúčastňuje na činnosti Rady žiadnym spôsobom, alebo
  – ak sa nezúčastnil na troch zasadnutiach valného zhromaždenia, ktoré sa uskutočnili v rade za sebou.
 7. Prezídium Rady rozhoduje o zrušení členstva a o vylúčení člena.
 8. Valné zhromaždenie rozhoduje o vylúčení člena Rady z Rady, ak došlo k vážnym dôvodom na vylúčenie člena podľa čl. 6 ods. 5 písm. e) týchto stanov.
 9. Proti rozhodnutiu o vylúčení z Rady má právo člen Rady podať odvolanie na valné zhromaždenie, okrem prípadu, ak už o vylúčení valné zhromaždenie rozhodlo podľa čl. 6 ods. 5 písm. e) týchto stanov. V takomto prípade vylúčený člen Rady môže podať návrh na rozhodnutie o platnosti vylúčenia na súd.
 10. Dokladom o členstve v Rade je členský preukaz, vydaný prezídiom Rady. V preukaze sa vyznačí druh členstva a základné údaje o členovi – meno, priezvisko, adresa fyzickej osoby alebo sídlo právnickej osoby a doba platnosti členského preukazu.
 11. Vznik a zánik čestného členstva v Rade:
  • 10.1 Čestné členstvo udeľuje prezídium Rady, na podklade návrhu člena Rady.
  • 10.2 Čestné členstvo v Rade zaniká rozhodnutím prezídia Rady alebo písomným vzdaním sa čestného členstva zo strany čestného člena, ktoré bolo doručené prezídiu Rady.
 12. Status sympatizanta získa osoba tým, že s jej súhlasom ju prezídium Rady zapíše do evidencie sympatizantov Rady. Status je platný dňom zápisu. Status sympatizanta zaniká vyradením z evidencie na návrh prezidenta Rady alebo na návrh ktoréhokoľvek člena alebo čestného člena Rady po odsúhlasení prezídiom Rady alebo na vlastnú žiadosť sympatizanta. Sympatizant, ktorý je platne registrovaný v evidencii sympatizantov.

Čl. 6
Práva a povinnosti členov a sympatizantov Rady

 1. Člen Rady:
  • 1.1.Má právo najmä:
   a) podieľať sa na činnosti Rady,
   b) voliť a byť volený do orgánov Rady,
   c) obracať sa na orgány Rady s podnetmi, sťažnosťami a žiadať o ich vyjadrenie,
   d) podávať podnety prezídiu Rady na zlepšenie činnosti Rady,
   e) podávať podnety revíznej komisii na prešetrenie činnosti orgánov Rady,
   f) zúčastňovať sa na rokovaniach orgánov Rady,
   g) byť informovaný o činnosti a o rozhodnutiach orgánov Rady,
   h) na účasť na akciách Rady,
   i) používať členský preukaz,
   j) vystúpiť z Rady.
  • 1.2.Má povinnosť najmä:
   a) dodržiavať stanovy a vnútorné predpisy Rady,
   b) konať v súlade s cieľom a predmetom činnosti Rady,
   c) pomáhať pri plnení cieľov a predmetov činnosti Rady a aktívne sa podieľať na jej práci,
   d) podľa svojho svedomia, možností a schopností pomáhať orgánom Rady,
   e) plniť si záväzky, vyplývajúce z účasti na činnosti Rady, z projektov a zverených funkcií, pre ktoré sa dobrovoľne rozhodol, bol do nich inaugurovaný a zaviazali sa ich plniť ústnym alebo písomným prísľubom,
   f) riadne vykonávať funkcie v orgánoch Rady,
   g) zaplatiť členský príspevok vždy k 30. januáru príslušného kalendárneho roka na účet Rady,
   h) dbať o to, aby sa nepoškodzovali záujmy a dobré meno Rady,
   i) ochraňovať a zveľaďovať majetok Rady,
   j) v prípade zrušenia alebo vystúpenia z členstva odovzdať členský preukaz prezídiu Rady, inak zodpovedá za škody spôsobené neoprávneným používaním preukazu, najmä v kontexte poškodzovania dobrého mena a podobne,
   k) oznámiť zmenu kontaktných údajov prezídiu Rady, vždy, keď k takejto zmene dôjde.
 2. Sympatizant Rady:
  • 2.1.Má právo najmä:
   a) zúčastňovať sa na akciách Rady a podieľať sa na ich príprave,
   b) zúčastňovať sa na valnom zhromaždení Rady a schôdzi prezídia Rady bez hlasovacieho práva, ak ho pozvalo prezídium Rady alebo prezident Rady,
   c) dobrovoľne prispieť na činnosť Rady na účet Rady,
   d) zrušiť svoj status sympatizanta formou písomného oznámenia prezídiu Rady alebo verbálne prezidentovi Rady.
 3. Čestný člen Rady:
  • 3.1.Má právo najmä:
   a) podieľať sa na činnosti Rady,
   b) voliť a byť volený do orgánov Rady, ako člen s hlasom poradným,
   c) byť informovaný o činnosti a o rozhodnutiach orgánov Rady,
   d) zúčastňovať sa na rokovaniach orgánov Rady,
   e) v ľubovoľnej výške prispievať na činnosť Rady na jej účet,
   f) zrušiť svoje čestné členstvo v Rade, písomným oznámením prezídiu Rady alebo verbálnym oznámením prezidentovi Rady.

Čl. 7
Orgány Rady

 1. Orgánmi Rady sú:
  • a) valné zhromaždenie,
  • b) prezídium,
  • c) revízna komisia,
  • d) štatutárne orgány.

Čl. 8
Valné zhromaždenie

 1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom Rady.
 2. Valné zhromaždenie tvoria všetci členovia Rady.
 3. Valné zhromaždenie zvoláva prezídium Rady podľa potreby, najmenej však raz za rok. Ak za 12 mesiacov prezídium nezvolalo valné zhromaždenie ani raz alebo ak sa valné zhromaždenie v tomto období nekonalo, môžu členské zhromaždenie zvolať aj ktorýkoľvek traja členovia Rady.
 4. Valné zhromaždenie najmä:
  • a) schvaľuje stanovy Rady a ich doplnky a rozhoduje o zmenách stanov Rady,
  • b) schvaľuje plán činnosti a priority Rady na príslušné obdobie; výročnú správu, rozpočet, ročnú závierku hospodárenia a správu o hospodárení,
  • c) volí a odvoláva prezidenta, členov prezídia Rady a revíznej komisie,
  • d) berie na vedome odstúpenie členov prezídia Rady a revíznej komisie,
  • e) je najvyšším odvolacím orgánom vo veci odvolaní členov Rady proti rozhodnutiam prezídia Rady,
  • f) rozhoduje o zániku Rady jej rozpustením alebo zlúčením s iným občianskym združením,
  • g) určuje likvidátora Rady, ktorým môže byť len fyzická osoba,
  • h) rozhoduje o iných veciach, ktoré si vyhradí.
 5. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov Rady. Ak nie je prítomná väčšina všetkých členov Rady, štatutárny orgán Rady vyhlási valné zhromaždenie za neuznášaniaschopné a z toho dôvodu môže zvolať nové zasadnutie valného zhromaždenia, ktoré sa môže uskutočniť v ten istý deň a na tom istom mieste. Novozvolané valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak sa na ňom zúčastnia najmenej štyria členovia Rady.
 6. Každý člen Rady má jeden hlas. Hlasy všetkých členov Rady sú rovnocenné.
 7. Valné zhromaždenie rozhoduje vždy verejným hlasovaním – viditeľným zdvihnutím ruky alebo aktuálnych členských preukazov, ak sa nerozhodne inak. Rozhodnutie je právoplatné, ak zaň hlasovala väčšina prítomných členov. Rozhodnutie o zmene stanov je platné, ak za zmenu hlasovali aspoň dve tretiny všetkých členov Rady. Ak nie je možné dosiahnuť kvalifikovanú väčšinu hlasov na rozhodnutie o zmene stanov, rozhodne sa tak, že neprítomní členovia sa vyzvú, aby elektronickou formou na adresu prezidenta Rady verifikovali rozhodnutie valného zhromaždenia. Ak potvrdia neprítomní rozhodnutie valného zhromaždenia, stáva sa právoplatným. Člen, ktorý v stanovenej lehote nevyužije právo hlasovať, na jeho hlas sa neprihliada. Ak, neprítomní členovia nepotvrdia rozhodnutie valného zhromaždenia a bez ich hlasovania nemožno dosiahnuť kvalifikovanú väčšinu, musí sa uskutočniť opakované valné zhromaždenie. Na opakovanom valnom zhromaždení sa rozhoduje kvalifikovanou väčšinou prítomných členov. Rozhodnutie o zániku Rady je platné, ak proti nemu hlasovali najviac dvaja členovia. (Poznámka: Ak teda proti zániku hlasujú najmenej traja členovia, čo je minimálny ex lege počet na založenie občianskeho združenia, Rada nemôže zaniknúť. Avšak členovia, ktorí boli za zánik Rady môžu z Rady vystúpiť zákonným spôsobom.)
 8. Ak prezídium Rady rozhodne, že členovia Rady môžu hlasovať elektronicky, tak sa postupuje podobným spôsobom, ako podľa v článku 9, ods. 1 až 7. Hlasovanie, pripomienky a námietky sa vykonajú na e – adresu Rady. E – hlasovanie môže prezídium Rady robiť iba výnimočne, najmä ak sa významne ušetria náklady na zvolanie valného zhromaždenia a prezídium preukáže, že všetkým členom bola doručená (oznámená) informácia o hlasovaní. Ktorýkoľvek člen, ktorý sa zúčastnil e – hlasovania, môže vzniesť námietku proti takémuto spôsobu hlasovania; a to písomne alebo elektronicky v lehote do 3 dní od vykonania elektronického hlasovania; do rúk prezídia Rady. Prezídium Rady musí v takom prípade elektronické hlasovanie vyhlásiť za neplatné a rozhodnutie vo veci sa vykoná obvyklým spôsobom. Inak v lehote do štyroch dní od elektronického hlasovania prezídium verifikuje platnosť hlasovania a výsledok oznámi členom. Prezídium vypracuje manuál elektronického hlasovania, ktorý musí schváliť valné zhromaždenie dvomi tretinami členov Rady.

Čl. 9
Prezídium Rady

 1. Prezídium Rady je výkonným orgánom Rady, ktorý za svoju činnosť zodpovedá valnému zhromaždeniu.
 2. Členstvo v prezídiu vzniká voľbou na valnom zhromaždení. Návrh na voľbu člena do prezídia môže valnému zhromaždeniu predložiť člen Rady. Prezídium sa nesmie voliť elektronickým hlasovaním.
 3. Prezídium má najmenej troch členov (prezident a dvaja členovia prezídia).
 4. Členom prezídia môže byť iba člen Rady.
 5. Členstvo v prezídiu je nezlučiteľné s členstvom v revíznej komisii.
 6. Prezídium riadi činnosť Rady v období medzi zasadnutiami valného zhromaždenia.
 7. Prezídium zvoláva prezident podľa potreby, alebo viceprezident, ak je tým poverený.
 8. Prezídium najmä:
  a) volí spomedzi svojich členov viceprezidenta so statusom generálneho manažéra, viceprezidenta pre medzinárodný kontext a administrátora,
  b) koordinuje činnosť združenia,
  c) zvoláva valné zhromaždenie,
  d) spracováva podklady pre rozhodnutia valného zhromaždenia,
  e) rozhoduje o prijatí za člena Rady, o zrušení členstva a o vylúčení z Rady,
  f) informuje členov o činnosti Rady,
  g) vypracováva vykonávacie dokumenty Rady,
  h) vykonáva personálnu prácu a povinnosti zamestnávateľa, ak sú takéto činnosti založené rozhodnutím valného zhromaždenia,
  ch) v nevyhnutných prípadoch môže vykonať predbežné opatrenia vo veciach, ktoré inak patria do právomoci valného zhromaždenia, ak hrozí, že inak by vznikla nie malá škoda.
 9. Zasadnutia prezídia riadi viceprezident – generálny manažér alebo ním poverený člen prezídia. Administrátor zabezpečuje správu administratívy Rady.
 10. Prezídium sa schádza podľa potreby, najmenej raz za tri mesiace.
 11. Členovi prezídia, ktorý sa nezúčastní trikrát za sebou zasadnutí prezídia, alebo písomne oznámi prezidentovi, že skončil svoju činnosť alebo bol vylúčený, zaniká mandát.
 12. Viceprezident – generálny manažér je zodpovedný za plnenie rozhodnutí prezídia a plynulé fungovanie Rady. Pripravuje podklady pre rokovania prezídia a riadi činnosť Rady medzi jednotlivými zasadnutiami prezídia a valného zhromaždenia.
 13. Na zabezpečenie činnosti Rady môže prezídium zriadiť kanceláriu.
 14. Prezídium je uznášaniaschopné, ak je prítomná najmenej polovica jeho členov.
 15. Prezídium rozhoduje jednoduchou väčšinou hlasov prítomných členov prezídia, pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas prezidenta.

Čl. 10
Štatutárne orgány

 1. Štatutárnym orgánom združenia je viceprezident – generálny manažér a viceprezident pre medzinárodný kontext.
 2. Štatutárny orgán zastupuje Radu navonok.
  Spôsob podpisovania:

  • a) viceprezident – generálny manažér a viceprezident pre medzinárodný kontext majú generálne podpisové práva;
  • b) štatutárne orgány podpisujú každý samostatne, s výnimkou prijímania zamestnancov;
  • c) pri finančných transakciách, ako je výber hotovosti z účtu Rady a finančné záväzky Rady, nad sumu 500.- euro (slovom: päťsto euro) treba podpisy oboch štatutárnych zástupcov;
  • d) prezident verifikuje svojim podpisom každý zásadný dokument Rady alebo korešpondenciu, spravidla na výzvu generálneho manažéra.
 3. Viceprezident – generálny manažér prijíma zamestnancov Rady do pracovného pomeru a rozhoduje v bežných veciach Rady.
 4. Prezident najmä:
  • a) podieľa sa na činnosti prezídia v rozsahu práv a povinností člena prezídia,
  • b) kontroluje činnosť prezídia v kontexte plnenia úloh valného zhromaždenia a dodržiavania povinností, vyplývajúcich zo stanov Rady,
  • c) plní iniciatívnu funkciu a podáva podnety revíznej komisii alebo valnému zhromaždeniu pri porušovaní stanov Rady a zákonov,
  • d) má právo v odôvodnených prípadoch zvolávať valné zhromaždenie alebo iniciovať zasadnutie revíznej komisie,
  • e) má právo verifikovať dokumenty Rady a zásadnú agendu Rady, spravidla na výzvu generálneho manažéra,
  • f) má právo, v prípade nečinnosti štatutárnych orgánov po dobu aspoň tri mesiace, zvolať mimoriadne zasadnutie prezídia s cieľom pripraviť a zvolať mimoriadne valné zhromaždenie, ktoré vykoná personálne zmeny. Ak zvolanie prezídia bude neúspešné, má právo zvolať mimoriadne zasadnutie valného zhromaždenia so súhlasom aspoň dvoch ďalších členov Rady,
  • g) na prezidenta automaticky prechádzajú všetky právomoci štatutárnych orgánov v prípade ich nečinnosti. Nečinnosťou sa rozumie stav, keď od zasadnutia prezídia márne uplynie šesť mesiacov bez toho, aby sa uskutočnilo ďalšie zasadnutie prezídia;
  • h) na prezidenta automaticky prechádzajú všetky právomoci štatutárnych orgánov aj v tom prípade, ak štatutárne orgány flagrantne zneužívajú svoje práva alebo závažným spôsobom porušujú etický kódex Rady alebo svoje povinnosti pri výkone funkcie. V takejto situácii sa postupuje tak, že prezident spíše protokol o prevzatí právomocí, ktorý musí signovať nadpolovičná väčšina prezídia. Ak sa nedosiahne súhlas nadpolovičnej väčšina členov prezídia, a prezident má dôvod zotrvať na svojom stanovisku, má právo zvolať valné zhromaždenie a navrhnúť nápravu negatívneho stavu.
 5. Viceprezident – generálny manažér najmä:
  • a) riadi činnosť prezídia,
  • b) zvoláva zasadnutia prezídia,
  • c) zastupuje Radu a koná v jej mene,
  • d) archivuje registračné listy členov, zápisnice zo zasadnutí valného zhromaždenia, prezídia a revíznej komisie po dobu najmenej desať rokov,
  • e) zvoláva mimoriadne valné zhromaždenie, ak o to požiada aspoň jedna tretina členov formou petície. Po prijatí petície neodkladne zvolá valné zhromaždenie.
   Petícia môže byť vykonaná aj elektronicky,
  • f) ak o to požiada nadpolovičná väčšina členov prezídia je povinný do 15 dní zvolať mimoriadne zasadnutie prezídia,
  • g) na vyžiadanie sprístupní originálne stanovy, vnútorné predpisy a materiály členom Rady a štátnym orgánom. Ostatným osobám informácie sprístupní iba na základe rozhodnutia prezídia. Kópie sú všeobecne prístupné, ak prezídium nerozhodne inak,
  • h) vedie evidenciu účtov a finančných operácií,
  • i) zabezpečuje, aby plán činnosti a výročná správa o činnosti a hospodárení za uplynulý rok boli prístupné všetkým členom Rady,
  • j) zvoláva valné zhromaždenie, predkladá na schválenie program a riadi priebeh zasadania. Pod riadnym zvolaním valného zhromaždenia sa rozumie oboznámenie členov o termíne a mieste valného zhromaždenia a to tak, že sa vyvesí oznam a návrh programu na webe Rady najmenej jeden týždeň pred dňom konania valného zhromaždenia,
  • k) na zastupovanie Rady v čiastkových veciach môže prezident poveriť aj iného člena Rady.
 6. Viceprezident pre medzinárodný kontext zastupuje Radu a koná v jej mene a tiež zastupuje generálneho manažéra počas jeho neprítomnosti v celom rozsahu jeho právomocí.

Čl. 11
Revízna komisia

 1. Revízna komisia je nezávislým kontrolným orgánom Rady, ktorý sa schádza podľa potreby.
 2. Za svoju činnosť zodpovedá valnému zhromaždeniu.
 3. Členstvo v revíznej komisii vzniká voľbou na valnom zhromaždení na základe návrhu člena Rady. Revízna komisia sa nesmie voliť elektronickým hlasovaním.
 4. Revízna komisia má najmenej troch členov. Ak valné zhromaždenie neustanoví revíznu komisiu, musí schváli a vymenovať revízora, ktorý má rovnaké práva a povinnosti ako revízna komisia.
 5. Členstvo v revíznej komisii je nezlučiteľné s členstvom v prezídiu.
 6. Revízna komisia najmä:
  • a) dohliada na činnosť Rady,
  • b) je oprávnená nahliadať do všetkých dokladov a záznamov týkajúcich sa Rady,
  • c) kontroluje hospodárenie Rady, dodržiavanie stanov a vnútorných predpisov,
  • d) upozorňuje orgány Rady na nedostatky a navrhuje opatrenia na ich odstránenie,
  • e) kontroluje vedenie účtovníctva a iných dokladov,
  • f) skúma ročnú účtovnú závierku a výročnú správu; predkladá stanoviská a návrhy prezídiu alebo valnému zhromaždeniu,
  • g) upozorňuje na nedostatky prezídium a valné zhromaždenie a podáva návrhy na ich odstránenie,
  • h) pre valné zhromaždenie vypracováva správu o výsledkoch revíznej činnosti,
  • i) má právo zúčastňovať sa na zasadnutiach prezídia a upozorňovať na porušenia právnych predpisov, vnútorných predpisov a stanov združenia, nemá však hlasovacie právo,
  • j) na plnenie svojich úloh spravidla vypracuje organizačný poriadok vo forme vnútorného predpisu.
 7. Členstvo v revíznej komisii zanikne tomu, kto sa nezúčastní trikrát za sebou nasledujúcich zasadnutí revíznej komisie, písomne oznámi prezidentovi vystúpenie z revíznej komisie alebo bol odvolaný.

Čl. 12
Zásady hospodárenia

 1. Rada hospodári so svojimi príjmami, hnuteľným aj nehnuteľným majetkom.
 2. Zdrojmi tvorby majetku sú najmä:
  • a) členské príspevky,
  • b) granty, dotácie, dary a príspevky fyzických a právnických osôb,
  • c) výnosy z vlastného majetku,
  • d) príjmy z činností, ktoré podporujú napĺňanie cieľa činnosti Rady,
  • e) príjmy z vlastnej činnosti,
  • f) príjmy zo zárobkovej činnosti v súlade s cieľmi a poslaním Rady,
  • g) pôžičky, úvery a úroky,
  • h) sponzorské príspevky,
  • i) dotácie zo štátneho rozpočtu, rozpočtu štátnych fondov, rozpočtov a fondov miest a obcí,
  • j) 2% dane z príjmu fyzických osôb a právnických osôb,
  • k) poplatky účastníkov akcií,
  • l) výťažky z benefičných akcií (koncerty, výstavy, zbierky),
  • m) prostriedky získané dedičstvom,
  • n) akékoľvek platnou legislatívou dovolené zdroje od právnických a fyzických osôb z tuzemska a zo zahraničia.
 3. Príjmy sa ukladajú na účet, zriadený na tento účel v tuzemskej banke.
 4. Príjmy a majetok Rady sa môžu použiť len na aktivity, súvisiace s cieľmi a predmetom činnosti Rady a na zabezpečenie vlastnej prevádzky.
 5. Výdavky Rady tvoria najmä:
  • a) výdavky za prenájom nehnuteľností a priestorov,
  • b) náklady na stravu,
  • c) náklady na dopravu,
  • d) honoráre spolupracovníkov,
  • e) odmeny zamestnancom Rady a brigádnikom,
  • f) požičovné za materiál,
  • g) propagácia,
  • h) spojové služby(telefón, fax, poštovné),
  • i) režijné výdavky ,
  • j) bližšie nešpecifikované výdavky, ktoré súvisia s cieľmi a predmetom činnosti Rady.
 6. Za hospodárenie Rady zodpovedá viceprezident – generálny manažér. Prezídium raz ročne predkladá valnému zhromaždeniu správu o hospodárení, vrátane účtovnej závierky.
 7. Rada hospodári na podklade ročného rozpočtu, schváleného valným zhromaždením.
 8. Hospodárenie Rady nesmeruje k dosiahnutiu zisku.

Čl. 13
Výročná správa

 1. Výročná správa musí obsahovať:
  • a) prehľad činnosti v kalendárnom roku s uvedením vzťahu k cieľom Rady,
  • b) ročnú účtovnú závierku a zhodnotenie jej základných údajov,
  • c) výrok audítora k závierke, ak ju overoval,
  • d) prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch, prehľad rozsahu príjmov (výnosov) podľa zdrojov,
  • e) stav majetku a záväzkov,
  • f) zmeny a zloženie orgánov počas roka,
  • g) iné údaje určené prezídiom, valným zhromaždením alebo vnútornými predpismi.
 2. Výročná správa sa musí vypracovať do 30 dní od konca príslušného kalendárneho roka. Podrobnosti o hospodárení môže ustanoviť členské zhromaždenie vo vnútorných predpisoch združenia.

Čl. 14
Zánik Rady

 1. Rada zaniká:
  • a) dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným občianskym združením na základe právoplatného rozhodnutia valného zhromaždenia,
  • b) právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra SR o jeho rozpustení.
 2. Ak zaniká Rada dobrovoľným rozpustením, valné zhromaždenie vymenuje likvidátora.
 3. Valné zhromaždenie oznámi zánik Rady Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky do 15 dní od rozhodnutia o zániku.
 4. Majetkové vyrovnanie urobí likvidátor. Likvidátor najskôr vyrovná všetky záväzky a pohľadávky a s likvidačným zostatkom naloží podľa rozhodnutia valného zhromaždenia.

Čl. 15
Záverečné ustanovenia

 1. Rada má právo v súlade s cieľmi svojej činnosti obracať sa na orgány štátnej správy a samosprávy s otázkami a petíciami.
 2. Rada vzniká dňom jej registrácie Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.
 3. Stanovy nadobúdajú účinnosť dňom registrácie.

V Trnave, dňa: 08.05.2012,
novelizované v Chorvátskom Grobe, 15. 09. 2012
novelizované v Trnave, 30. 11. 2013

Mgr. Zdenka Lacková, v. r.
prezidentka

 

PhDr., Mgr. Alena Dušatková, v. r.
viceprezidentka
PhDr. Jozef Tinka, PhD., v. r.
viceprezident – generálny manažér