snimka

POD ZÁŠTITOU PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

                               Rada pre práva dieťaťa – Slovenská republika

Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave

                             s podporou spoločnosti ASBIS SK, s.r.o. Bratislava

                                                                    VYHLASUJÚ

                druhý ročník celoslovenskej literárnej súťaže „Práva detí očami detí“

SÚŤAŽNÉ TÉMY:

 1. Keby som bol prezidentom svetaAk by si mal moc zmeniť svet, čo všetko by si zmenil, aby deťom bolo dobre?
 2. Kto mlčí, keď sa deje zlo, stáva sa spolupáchateľom zlapríbehy o šikanovaní a o tom, prečo často mlčíme, keď vidíme robiť zlo. Ale aj príbehy o tom, ako sa okolo nás deje zlo a ľudia zostávajú ľahostajní.
 3. Mama, otec – a čo deti?: stáva sa, že rodičia sa rozídu, a pritom sa detí nikto nepýta na ich názor. Aký je tvoj názor na rozchody rodičov – vytvor príbeh podľa svojej predstavy a popíš v ňom ako vnímaš rozchod rodičov a ako by si to riešil/riešila ty, ak by si mal/mala takú moc. (Nemusí ísť o vlastný príbeh – pokojne napíš o kamarátovej/kamarátkinej skúsenosti alebo si príbeh jednoducho vymysli.)

SÚŤAŽNÉ KATEGÓRIE:

Kategória A: 1. stupeň ZŠ (od 7 do 10 rokov)

Kategória B: 2. stupeň ZŠ + gymnáziá (od 11 do 15 rokov)

Kategória C: 3. stredné školy

TERMÍN UZÁVIERKY:

 1. január 2017

CENY:

(Vo všetkých kategóriách sú ceny rovnaké.)

 1. Krištáľová lastovička + konvertibilný notebook + diplom s označením „Pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky“
 2. Tablet + diplom s označením „Pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky“
 3. Smartfón + diplom s označením „Pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky“
 4. až 10. Okuliare pre virtuálnu realitu + diplom s označením „Pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky“

CENY PRE ŠKOLY A UČITEĽOV:

 • Mediálna školacelodenný kurz pre ocenených autorov a ich spolužiakov na FMK UCM v Trnave (deti budú hosťami fakulty. Navštívia profesionálne televízne i rozhlasové štúdio, kde sa budú učiť vyrábať mediálne produkty – filmové reportáže, moderovanie, rozhlasové vysielanie, fotografovanie, digitálna tvorba grafiky a iné. Každá škola dostane CD nahrávku svojej tvorby. Súčasťou je aj interaktívna prednáška o právach detí.)
 • Certifikát „Spoluorganizátor celoslovenskej literárnej súťaže pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky“ pre každú školu, ktorá splní tieto podmienky:
 1. Zabezpečiť najmenej 10 účastníkov súťaže.
 2. Objednať si najmenej tri exempláre knihy „Práva detí očami detí“.
 3. Zverejniť na svojom webovom sídle propozície resp. informáciu o literárnej súťaži  „Práva detí očami detí“ a výsledky súťaže resp. fotografie z vyhlásenia výsledkov.
 4. Zverejniť na škole poster „Práva detí očami detí“.
 5. Poslať dotazník o mediálnej výchove na adresu lucia.blazekova@gmail.com v termíne  najneskôr do 15. 12. 2016
 6. Informovať o splnení týchto podmienok elektronickou formou na adresu  sutaz@pravadeti.sk.
 • Certifikát „Škola, priateľská k deťom, ktorý oprávňuje, aby toto označenie škola používala pri svojom logu, v korešpondencii (na svojom hlavičkovom papieri) a v iných propagačných materiáloch školy resp. v rámci reklamy. Certifikát získa škola po splnení týchto podmienok:
 1. Podpísať dohodu o ochrane práv dieťaťa medzi školou a Radou pre práva dieťaťa, ktorej obsahom bude spolupráca pri ochrane práv dieťaťa, odborné poradenstvo, pomoc pri vzdelávaní detí, rodičov i pedagógov v problematike práv detí, celonárodná propagácia školy ako školy priateľskej k deťom a pod.
 2. Sprístupniť deťom Dohovor o právach dieťaťa – detskou rečou a zverejniť na svojom webovom sídle Dohovor o právach dieťaťa.
 3. Zaradiť ako prierezovú tému do vyučovacích predmetov tému „Práva detí“ s využitím webinárov, animovaných filmov a iných vzdelávacích foriem za pomoci Rady pre práva dieťaťa.
 4. Zabezpečí distribúciu monografie „Práva detí očami detí“ –podľa osobitnej dohody.
 • Certifikát pre učiteľov „Spoluorganizátor celoslovenskej literárnej súťaže pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky“ pre každého učiteľa, ktorý preukáže, že:
 1. Motivoval a zabezpečil doručenie aspoň 5 súťažných príspevkov v predpísanej forme.
 2. Zabezpečil objednávku aspoň jedného exempláru knihy „Práva detí očami detí“.
 3. Participoval na projekte „Moja prvá kniha“ podľa osobitnej dohody.
 4. Odoslal dotazník o mediálnej výchove na adresu lucia.blazekova@gmail.com v termíne najneskôr do 15. 12. 2016.
 5. Požiadal o certifikát a preukázal splnenie podmienok elektronickou formou na adresu  sutaz@pravadeti.sk..

VYHODNOTENIE SÚŤAŽE:

► Vyhodnotenie sa uskutoční v apríli 2017 na Smolenickom zámku.

► Ceny organizátori odovzdajú v rámci medzinárodnej konferencie o médiách, za účasti asi 200

vedcov, pedagógov a odborníkov na mediálnu komunikáciu.

Každý ocenený autor + sprievod, bude pozvaný na Smolenický zámok, kde za účasti médií

a pred publikom si slávnostne prevezme cenu.

Každý ocenený autor a škola dostane fotodokumentáciu + video zo slávnosti na

Smolenickom zámku na CD.

Prijatie u prezidenta Slovenskej republiky – organizátori sa pokúsia o prijatie ocenených

    autorov u prezidenta SR. Ide však o možnosť, ktorá nezávisí na vôli organizátorov, a nie je

    nijako garantovaná.

ŠTATÚT/SÚŤAŽNÉ PODMIENKY:

 1. Súťažné práce treba poslať elektronicky i v písomnej forme takto:
 2. a) elektronicky vo formáte Microsoft Word na adresu: sutaz@pravadeti.sk; každá práca musí mať v hlavičke tieto údaje:

– názov a adresa školy, email školy, telefón na kontaktnú osobu školy, meno a email

triedneho učiteľa/učiteľky,

– meno autora/autorky a vek,

– názov príspevku;

b) písomne vo formáte A4 na adresu: FMK UCM v Trnave, Nám. Jozefa Herdu 2, 917 01

Trnava; do ľavého rohu obálky uveďte označenie „Práva detí očami detí“; každá súťažná

práca musí byť označená údajmi ako pri elektronickom formáte a naviac – treba každú

prácu podpísať triednym učiteľom a označiť pečiatkou školy.

 1. Súťažné práce musia byť spracované literárnou formou – buď ako literárny útvar, sloh alebo novinársky žáner. (Vyhlasovatelia nevypísali kategóriu pre poéziu, preto sa básne ani nebudú vyhodnocovať.)
 2. Každý autor môže prispieť jednou súťažnou prácou s ľubovoľnou témou. Témy netvoria osobitné kategórie, sú len vymedzením obsahu súťaže. Rozhodujú len vekové kategórie.
 3. Každý ocenený autor získa právo na zaradenie svojej súťažnej práce do knižnej publikácie, ktorá bude zbierkou vybratých súťažných prác. Zároveň dostane certifikát, osvedčujúci spoluautorstvo knihy.
 4. Každý účastník súťaže dostane účastnícky diplom.
 5. Každý účastník, ktorého súťažná práca bude zaradená do zbierky vybratých príspevkov, ktorá vyjde aj knižne, dostane certifikát o spoluautorstve knihy.
 6. Škola na výzvu organizátorov zabezpečí informovaný súhlas rodičov v prípade, ak vyberie súťažný príspevok na publikovanie v knižnej zbierke najlepších súťažných prác.
 7. Uverejnené príspevky nie sú honorované.
 8. Škola zabezpečí účasť a dopravu ocenených autorov na slávnostné odovzdávanie cien na Smolenickom zámku (obec Smolenice, okres Trnava).
 9. Organizátori zabezpečia bezplatné občerstvenie pre účastníkov slávnostného aktu odovzdávania cien (autori + sprievod podľa dohody). V prípade záujmu zabezpečia aj cenovo zvýhodnené ubytovanie na vysokoškolskom internáte FMK UCM v Trnave.

V Trnave, dňa 20. novembra 2016

 

Mgr. Zdenka Lacková                                        doc. PhDr. Dana Petranová, PhD.

prezidentka                                                                     dekanka

 

Andrej Buchamer

konateľ

 

Pridaj komentár