OTEC

Rola otca: Európa – otec je dôležitý! Slovensko – otca netreba!

Slovenské ministerstvo práce a ministerstvo spravodlivosti sa správajú spôsobom, ktorý prakticky vedie ku genocíde otcovskej role. Naproti tomu Rada Európy vydala rezolúciu, v ktorej aj Slovensko vyzýva, aby štát otcov “viac ocenil a patrične ohodnotil“.  Upozorňuje v ďalšom, že naša krajina je v tomto asi päťdesiat rokov pozadu, a že európsky parlament “pevne verí, že rozvíjanie a podpora spoločnej rodičovskej starostlivosti pomôže prekonať genderové stereotypy v súvislosti s rozdelením mužských a ženských rolí v rodinnom živote a reflektuje sociologické zmeny, ktoré sa udiali za posledných päťdesiat rokov, v zmysle ako je súkromný a rodinný život v súčasnosti usporiadaný.” Rada Európy aj Slovensko vyzvala, aby domáce súdy rodičom pred súdnym pojednávaním najskôr dohovoril, prikázali mediáciu a aby uplatňovali tzv. Cochemský model – multidisciplinárnu spoluprácu pri rozhodovaní, ako s deťmi po rozvode alebo rozchode rodičov. Aby uplatňovali princíp striedavej starostlivosti a zo zákonov odstránili všetko, čo vedie k diskriminácii otcov.  O týchto veciach sa však u nás akoby nepatrilo hovoriť, odhliadnuc od toho, že veľa noriem, ktoré by radikálne zlepšili postavenie detí, sa u nás jednoducho ignoruje. Vraj máme na Slovensku inú sociálnokultúrnu tradíciu a situáciu. Akoby dieťa na Slovensku nebolo dieťaťom svojej mamy a otca, ale iba genetickým produktom spoločnosti.

Prinášame vám celú rezolúciu, použiteľnú aj pri argumentácii v rámci súdnych konaní. Príliš sa o nej nevie, štát nemá záujem s touto modernou normou robiť, a stavia na schéme predsudkov a mýtov. Stále…

council_of_europe_logo11[1]

Rezolúcia Rady Európy č. 2079 (2015)

Rovnosť postavenia mužov a žien a spoločná rodičovská zodpovednosť: rola otcov

Parlamentné zhromaždenie:

1.

Parlament Európskej Únie trvalo presadzuje rovnosť mužov a žien v zamestnaní i v súkromí. Významný posun, hoci stále nedostačujúci, môžeme sledovať vo väčšine členských štátov Rady Európy. V rodinách musí byť rovnosť medzi rodičmi nastolená a zaručená v momente. Keď sa dieťa narodí. Zapojenie obidvoch rodičov do výchovy a starostlivosti je prínosné pre zdravý vývoj dieťaťa. Rola otcov vo výchove a starostlivosti o ich deti, vrátane veľmi malých detí, treba viac doceniť a patrične ohodnotiť.

Čítajte aj tu: https://spuntik.zoznam.sk/cl/1000706/1717041/Vedecky-dokazane—Efekt-otca–je-velmi-dolezity

2.

Spoločná rodičovská zodpovednosť znamená, že rodičia majú práva, povinnosti a nesú zodpovednosť voči svojim deťom. V skutočnosti však musia niekedy otcovia čeliť prekážkam, ktoré vyplývajú zo zákonov, z praktických postupov úradov a zažitých predsudkov a ktoré majú za následok, že otec je v dôsledku pripravený o možnosť udržovať so svojimi deťmi trvalý vzťah. V rezolúcii č. 1921 z roku 2013, týkajúcej sa rovnosti mužov a žien, vyrovnávania rolí v súkromnom i pracovnom živote a spoločnej zodpovednosti, vyzvalo zhromaždenie príslušné orgány členských štátov, aby rešpektovali právo otcov a legislatívne zaručili, že otcovia, po vzájomnej dohode oboch rodičov, budú mať možnosť podieľať sa na spoločnej starostlivosti o dieťa a síce v jeho najlepšom záujme.

3.

Parlament chce osobitne zdôrazniť, že právo na rešpektovanie rodinného života je jedným zo základných práv Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv, uvedených v čl. 8. a taktiež súčasťou mnohých medzinárodných právnych predpisov. Pre dieťa a rodičov je základným predpokladom k naplneniu rodinného života spoločné súžitie. Rozdelenie rodičov a dieťaťa má nenapraviteľný negatívny efekt na ich vzťah. K takému rozdeleniu by malo dochádzať iba na základe rozhodnutia súdu a vo výnimočných prípadoch, kedy by mohlo dôjsť k vážnemu ohrozeniu záujmu dieťaťa.

4.

Parlament pevne verí, že rozvíjanie a podpora spoločnej rodičovskej starostlivosti pomôže prekonať genderové stereotypy v súvislosti s rozdelením mužských a ženských rolí v rodinnom živote a reflektuje sociologické zmeny, ktoré sa udiali za posledných päťdesiat rokov, v zmysle ako je súkromný a rodinný život v súčasnosti usporiadaný.

5.

Vo svetle týchto úvah, vyzýva parlament členské štáty k vykonaniu týchto krokov:

5.1. k podpisu a/alebo ratifikácii Európskeho dohovoru o výkone práv detí (ETS č. 160) a Dohovoru o styku s deťmi (ETS č. 192), pokiaľ tak už neučinili; k podpisu a/alebo ratifikácii Haagského dohovoru o civilnoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí a jeho účinnej implementácii a najmä zaistenia promptného začatia kooperácie príslušných orgánov;

5.3 k zabezpečeniu rovnakých práv rodičov v súvislosti s ich deťmi v podobe zodpovedajúcej zákonnej úpravy a administratívnej praxe, ktorá zaručí každému z rodičov právo na informácie a rozhodovanie v dôležitých záležitostiach, týkajúcich sa života a vývoja ich dieťaťa, v najlepšom záujme dieťaťa;

5.4 k odstráneniu zo svojich zákonov akýchkoľvek rozdielov, vychádzajúcich z rodinného stavu medzi rodičmi, ktorí uznali svoje dieťa;

5.5 k zavedeniu princípu striedavej starostlivosti po rozvode alebo rozchode do svojej legislatívy, k vymedzeniu všetkých výnimiek v prípadoch zneužitia alebo zanedbania dieťaťa alebo domáceho násilia v prípadoch rozvodu alebo rozchodu rodičov, k úprave doby, počas ktorej žije dieťa s každým zo svojich rodičov podľa potrieb a záujmu dieťaťa;

5.6 k rešpektovaniu práva dieťaťa byť vypočuté vo všetkých prípadoch, ktoré sa detí týkajú a za predpokladu, že je dieťa schopné porozumieť situácii a všetkým súvislostiam;

5.7 prihliadať k striedavej starostlivosti pri prideľovaní sociálnych dávok;

5.8 k vykonaniu všetkých potrebných krokov, aby bolo zabezpečené, že rozhodnutia v súvislosti s trvalým pobytom dieťaťa a určením styku, sú bezvýhradne dodržované, najmä v prípadoch, kde sú evidované sťažnosti na problémy s odovzdávaním detí;

5.9 k odporúčaniu, a kde je to vhodné, i k nariadeniu mediácie v rámci súdneho konania vo veciach rodinného práva, ktorých súčasťou sú deti, konkrétne k zavedeniu súdom nariadeného informatívneho sedenia, pri ktorom sa rodičom vysvetlí, že striedavá starostlivosť môže byť vhodnou voľbou formy porozvodovej starostlivosti v zmysle najlepšieho záujmu dieťaťa, ďalej potom na zaručenie, že mediátori budú patrične školení a k podnecovaniu multidisciplinárnej spolupráce založenej na princípoch „Cochemského modelu“;

Viac o Cochemskom modeli tu:  http://www.striedavka.sk/01_custom_content/letaky/CM_A4_v_CZ_SK_TISK.pdf

5.10 k zabezpečeniu nevyhnutného vzdelávania v interdisciplinárnej spolupráci, zameranej na špecifické práva a potreby detí rôznych vekových skupín, pre zástupcov profesií, ktorí prichádzajú v rámci opatrovníckeho konania do kontaktu s deťmi, rovnako tak prispôsobenie opatrovníckeho konania v tomto zmysle a podľa zásad vyplývajúcich zo smernice „Justícia priateľská k deťom“, vydanej Radou Európy;

5.11 veďte rodičov k vytváraniu rodičovského plánu, ktorý, aj im samotným, pomôže definovať základné aspekty života ich detí, a upovedomte deti o možnosti dožadovať sa zmien alebo úprav stávajúceho usporiadania, osobitne potom týkajúcich sa miesta ich pobytu; zaveďte platenú rodičovskú dovolenku pre otcov, pričom sa uprednostňuje model neprenosnej rodičovskej dovolenky.

 

Diskusia zhromaždenia z 2.10.2015 (36. zasadanie) (viď dokument 13870, správa Committee on Equality and Non-Discrimination; Komisia pre rovnosť a proti diskriminácii),reportujúci: Françoise Hetto-Gaasch; a dokument 13896, vyjadrenie Committee on Social Affairs, Health and Sustainable Development (Komisia pre sociálne záležitosti, zdravie a udržateľný rozvoj), reportujúci: Stefan Schennach. Text bol prijatý zhromaždením parlamentu 2. 10. 2015 (36. zasadanie).

Spracoval: Jozef Tinka

Pridaj komentár