rozvod-starostlivost-dieta-hadka_dreamstime

DOKEDY BUDE SPOLOČNOSŤ BRAŤ DEŤOM LÁSKU RODIČOV?

Systematizácia materinského vplyvu pri rozhodovaniach súdov ako nepriateľ spravodlivého rozhodovania o vzťahu detí s rodičmi.

rozvod-starostlivost-dieta-hadka_dreamstime

Štatistiky hovoria jasnou rečou – po rozvode rodičov súd deti častejšie zveruje do starostlivosti matiek. Podiel rozhodnutí o striedavej  starostlivosti je konštantne nízky aj napriek tomu, že sa všeobecne deklaruje právo dieťaťa na rovnocenný vzťah s obidvomi rodičmi. Čím to je, kde hľadať príčiny tohto javu?

Spôsobuje to široká škála endogénnych aj exogénnych faktorov. Najväčšiu rolu, podľa mňa, však zohráva tzv. systematizácia materinského vplyvu pri rozhodovaniach súdov. V situácii, keď na súdoch prevládajú ženy, ktoré o zverení do starostlivosti rozhodujú, nie je vylúčené, že pri rozhodovaní ide o stereotypy, založené na diskriminačnom, mnohokrát až sexistickom správaní súdov, ktoré bežne, bez objektivizácie životných skúsenosti, kladú prekážky, najmä mužom, domôcť sa spravodlivého a nezaujatého verdiktu.Tieto rozvodové stereotypy v súdnych konaniach spôsobujú, že muži musia vynaložiť oveľa viac úsilia na preukázanie svojich oprávnených záujmov, týkajúcich sa starostlivosti o deti, ako ženy.

Naše súdnictvo, s ohľadom na stúpajúcu tendenciu rozvodových konaní, často neprihliada na potreby maloletých detí tak, ako by malo. Rozvody prebiehajú veľmi rýchlo, je ich veľa a neraz je to boj, v ktorom nezáleží na tom, akými prostriedkami sa bojuje. Vzhľadom k zastúpeniu žien v rozhodovacom  procese, ale aj  takmer  jednotnému zastúpeniu žien na postoch  rodinných sudcov, by sa mohlo zdať, že ide až o systematizáciu materinského vplyvu, ktorá má zásadný dosah na kreovanie konštitutívnych  rozhodnutí. Ide však o celé reťazenie tohto  procesu, ktorý začína už pred súdnym rozhodovaním. Od kreovania rôznych posudkov orgánov sociálnoprávnej starostlivosti,  až po psychologické posudky, na ktoré majú aj v týchto prípadoch najväčší vplyv práve ženy.smutne-nestastne-dieta_dreamstime (1)

Systematizácia materinského vplyvu sa mnohokrát prejavuje aj v tom, že podľa aktuálnej štatistiky, až dve tretiny žiadostí o rozvod podávajú ženy. Súdy sa často dôsledne nezaoberajú skutočnosťami, či majú otcovia odlišné východiskové postavenie pri rozhodovaní o starostlivosti o deti ako ženy. Žena nie je pod takým tlakom ako muž, pokiaľ ide o preukazovanie vhodnosti a potreby jej materinského vplyvu pri výchove dieťaťa. No otcovia musia podstúpiť početné psychologické vyšetrenia, zamerané na ich spôsobilosť byť v rodičovskom vzťahu so svojim dieťaťom. Ženám pritom obvykle stačí  poukázať na otcovskú tzv. „nespoľahlivosť“ byť rovnocenným ich materinskému vplyvu. Veľakrát sú ženy pri spochybňovaní rodičovských kompetencií otca pred súdom úspešné.

Mužská nezodpovednosť, neprípustnosť ich vplyvu na výchovu dieťaťa, prípadne neschopnosť, ľahostajnosť, či násilie sú dôvody, na ktoré sa súdy odvolávajú pri rozhodnutiach o úprave styku s dieťaťom.Postavenie mužov ako rodičov je nezriedka posudzované z druhej strany, dosť širokospektrálne, namiesto toho, aby sa každá situácia  riešila individuálne.

Tieto eskapády neraz spôsobujú sekundárne, no nemenej podstatné dôsledky. Žiadne štatistiky o tom, ako často sa po rozvodoch stretávajú deti s rodičom, ktorému neboli zverené do starostlivosti, sa u nás nevedú. Súdy iba zriedkavo nariadia striedavú alebo spoločnú výchovu. Prax je taká, že rodičovi, ktorý s deťmi nežije (spravidla je to otec), patrí každý druhý víkend detí a dva až tri týždne počas prázdnin. Sviatky striedavo trávia u matky a u otca. Otcovia sa môžu domáhať širšieho styku len cez inštitút zmeny pomerov a formou žiadosti o zmenu zverenia dieťaťa,  za asistencie sociálnych pracovníkov a pomoci psychológov. Citový deficit, vzniknutý súdnymi ťahanicami o dieťa, často končí syndrómom zavrhnutého rodiča (spravidla otca), ktorým je citový a psychosociálny vzťah s dieťaťom doživotne poznačený.

Preto je potrebné nastoliť otázku pre spoločenský diskurz: Dokedy budú rozhodovacie stereotypy súdov brániť deťom v uplatňovaní ich práva na rovnocenný vzťah s obidvomi rodičmi?

rodina_den_prva_4

 

Autor : JUDr. Mgr. Andrea Jurková

Ilustračné fotografie: najmama.aktuality.sk

Pridaj komentár