Ilustračné foto: Internet

10 KROKOV K ZMIERENIU RODIČOV ALEBO PO ČOM TÚŽIA VAŠE DETI?

Vianočný darček od renomovaného českého kouča osobnostného rozvoja Emanuela Byrtusa. Pod stromček venuje všetkým rodičom, ktorí trpia vzájomnou nevraživosťou, láskavé rady ako sa dostať z bludného kruhu nezmyselného boja a ako dosiahnuť zmierenie. Podľa Byrtusa – ak chce niekto usilovať o mier, nemôže bojovať. Boj preniká celým telom a spaľuje schopnosť uzmieriť sa. V záujme svojich detí – prijmite tento mentálny darček a užívajte si reinkarnáciu dobrých vzťahov.

Zdravá rodina tvorí organický systém – organický systém však môže tvoriť aj  rodina neúplná. Ako to dosiahnuť?

Zamysleli ste sa niekedy nad tým, po čom hlboko vo vnútri túžia vaše deti? Aké sú ich skutočné potreby? Aké prostredie vytvárate nielen pre svoje deti, ale aj pre celý rodinný systém?

Treba si uvedomiť, že rodinný systém má organickú povahu. Každá časť ovplyvňuje všetky ostatné časti. Rovnako v úplnej, ako v neúplnej rodine. A preto platí – „od detí vás nikto nerozvedie!“.

Nerozvedie. Ani v prípade takej extrémnej patologickej situácie, akou je syndróm zavrhnutého rodiča. Syndróm je  len obranná reakcia dieťaťa na nenaplnené citové potreby.  Skúsme pochopiť, o aké potreby ide. Sú totiž  zdravou prevenciou, aby deti mali oboch rodičov, aj keď nie sú spolu.

Čo zdravý systém rodiny narušuje? Nevedomé zlozvyky.

Určite sa zhodneme, že ak je v nepohode rodič, potom to pociťujú všetci naokolo a všetkých naokolo to ovplyvňuje, najmä deti. Rovnako, ako keď jeden z rodičov neuznáva, či neznáša toho druhého. Vytvára sa tým silné pole disharmónie, ktoré mení nielen pocity všetkých zúčastnených, ale aj ich vnímanie ľudí a sveta. Snažíte sa dokázať, kto je ten dobrý a kto je zlý. Silnú disharmóniu spôsobujete aj deťom v presvedčení, že tak robíte „pre ich dobro“.

Avšak v tomto boji sú iba porazení.

Možno ste aj dokázali, že ten druhý je skutočne zlý. Zároveň ste ho však ponížili. Poníženie ovplyvňuje jeho myslenie, pocity a správanie. Poníženie je citové zranenie, ktoré vedie k obrannej reakcii. Zranení majú tendenciu bojovať a dokázať, že oni nie sú taký zlí, že je to práve naopak – zlý je ten druhý. Dieťa potom žije v atmosfére boja, útoku a vzájomného ponižovania. Stáva sa rukojemníkom, používa sa ako dôkaz. Od dieťaťa sa vyžaduje, aby sa rozhodlo, koho bude mať rado a koho bude neznášať a nenávidieť. Dokonca dieťa začnete vodiť po súdoch a spôsobujete mu tým rozsiahle traumy. Možno oveľa horšie, ako tie, ktoré naň dopadajú v prostredí, ktoré považujete za zlé. Máte však nutkavú potrebu bojovať za dobro dieťaťa. Hovoríte tomu „dobro dieťaťa“ a ste presvedčení, že je to jediný dôvod, prečo to robíte…

Možno iba nevidíte skutočný dôvod. Dokázať, že ste lepší, než ten druhý. Obhájiť sa ako dobrý otec alebo dobrá mama. Alebo len bojujete o lásku svojich detí a možnosť získať ich. Možno chcete zaistiť bezpečie pre ne i pre seba.

Čo teda, ak ide predovšetkým o vaše vlastné potreby? Isté je, že syndróm zavrhnutého rodiča je nevedomou obrannou reakciou na nenaplnené potreby, citové zranenia, ktoré ste deťom spôsobili. Pritom nerozhoduje, kto práve s dieťaťom manipuluje. Vždy ide o zlyhanie rodičovstva ako takého.

Kruh bezpečia: naplnené potreby podporujú zdravý organický systém rodiny.

Pozrime sa na všetko cez prizmu citových potrieb. Nie svojich, ale hlbokých vnútorných potrieb dieťaťa. Preto sa na chvíľu vžite do situácie, že ste malé bezmocné dieťa. Vcíťte sa do toho, ako vám je, keď ste zostali sami, len s jedným z rodičov. Cítite stratu. Pretože každé dieťa má životne dôležitú potrebu milovať otca i matku.

Spomeňte si: zažili ste, ako malé deti, tú absurdnú otázku dospelých, že „koho máš radšej – mamičku alebo otecka?“ A teraz skúste precítiť, že ako malé dieťa máte urobiť voľbu. Cítite? Ten nesmierny zmätok vo svojom detskom srdci?

Jednoducho, každé malé dieťa má prirodzenú túžbu milovať obidvoch rodičov. Má priam bytostnú potrebu byť milované obidvomi rodičmi. Vôbec nechápe, prečo by to malo byť inak. Je ešte v stave lásky bez podmienok. Dokonca, keď dostane facku, vzápätí utrie slzy, objíme vás a miluje vás naďalej. Pre dieťa je životne dôležité „milovať a byť milované“. Je to potreba každého človeka, ktorý je súčasťou onoho organického systému rodiny.

Stalo sa vám, že ste niekedy ako dieťa zažili poníženie seba samého alebo poníženie svojej mamy či otca? Aké to bolo? Cítili ste bolesť? Hanbu za seba či za otca alebo mamu? Hej? Potom ste si uvedomili ďalšiu hlbokú ľudskú potrebu – byť členom spoločenstva, byť súčasťou rodiny. Mať tam svoje miesto a mať v očiach tých druhých hodnotu. Preto každé poníženie kohokoľvek v systéme rodiny ubližuje nielen poníženému, ale i všetkým ľuďom v systéme.

Rozpoznali ste teda dve dôležité ľudské potreby – „milovať a byť milovaný“ a „mať miesto v rodine a mať pocit vlastnej hodnoty“ pre ľudí naokolo.

Na chvíľu sa vráťme ešte k tej predstave, ako ste od rodiča dostali facku. Cítili ste sa fyzicky ohrozený. Mali ste pocit fyzického nebezpečenstva. Možno vás rodičia trestali fyzicky, možno sa bitkou „len“ vyhrážali, zastrašovali vás. Spomínate si na tú bytostnú potrebu „byť v bezpečí“? To je tretia inštinktívna oblasť potrieb človeka. Pokiaľ je v rodine pocit bezpečia, cítite sa byť milovanými, máte svoje miesto a cítite sa hodnotnými; vytvoril sa kruh bezpečia. Práve to je ten dôvod, prečo sme sa pred 50 000 rokmi ako ľudia dali dohromady. Vytvorili sme tlupy, spoločenstvá, neskôr rodiny, národy, rôzne skupiny.

Čo sú obranné návykové reakcie nezrelého naplnenia potrieb?

Je možné, že ste sa rozišli „s tým druhým“ práve pre pocit, že spomínané potreby sa vo vašom prípade nenapĺňali. Možno ste odišli práve tam, kde sa napĺňajú. Niekde v tom pôvodnom kruhu bezpečia však zostalo vaše dieťa. Samozrejme, že túžite, aby žilo v zdravom prostredí a mohlo milovať aj vás; aj keď ste odišli. Možno však psychická bolesť, ktorú ste pri rozchode zažili, možno zvyky, ktoré ste sa naučili, vám velia ísť do boja. Chcete dokázať tomu druhému, že on je zlý a vy ste dobrý? Skutočne je to pre dobro vášho dieťaťa? Bojujete za dobro dieťaťa a neuvedomujete si, že ponižujete mamu alebo otca svojich detí. A tým ponižujte aj svoje dieťa.

Viete, že poníženie jedného rodiča vyvoláva poníženie dieťaťa, ktoré je späté s  obidvomi rodičmi? Má potrebu byť na svojich rodičov hrdé. Nechce sa za nich hanbiť.

Bránite dieťati stretnúť sa s druhým rodičom? Ubližujete dieťaťu! Veď viete, že každé dieťa má potrebu milovať oboch rodičov.

Možno sú za tým len vaše sebecké potreby. Možno ste bojovali nevedome alebo nevedome práve bojujete. Uvedomte si však, že ak chceme dosiahnuť mier, nemôžeme bojovať! Takýto boj nevyhráte, pretože boj je potom vo vašich mysliach a srdciach. Výsledkom bojov je dlhodobá vojna, bolesť, poníženie buď vás, alebo toho druhého rodiča, a iste aj duše dieťaťa. Pokiaľ sú vaše potreby narušené, zapínajú sa automatické podvedomé obranné reakcie. Jednou z nich  je zavrhnutie toho druhého. Syndróm zavrhnutého rodiča je obranná reakcia na bolesť zo straty lásky, poníženia a straty bezpečia. Je to nevedomá obranná reakcia. Je čas si ju uvedomiť.

   Robte to najlepšie, čo ste vedeli. Nevedeli ste, že môžete inak? Nastal čas vystúpiť zo začarovaného kruhu.

Aké je riešenie? Ako hľadať naplnenie potrieb všetkých zúčastnených zrelým spôsobom?

Je to prosté:

  1. Odložte výčitky a pocit viny, spojený s minulosťou. Pripusťte, že to boli a sú „len“ nevedomé návyky. Urobte za minulosťou hrubú čiaru. Znovu a znovu odpustite minulosť, aby ste uzdravili seba, dieťa a jeho rodinu.
  2. V každej životnej situácii konajte tak, aby ste zachovali pocit bezpečia, zdravý vzťah lásky a vedomie hodnoty druhého človeka i seba samého/samej. Pretože, pokiaľ sa každý člen rodiny cíti dobre, nemá dôvod bojovať, brániť sa, či útočiť na okolie.
  3. Oceňujte seba, dieťa, druhého rodiča. Poďakujte za dobré skutky, ktoré robí. Každý rozhovor začnite tým, čo sa podarilo a čo je hodné ocenenia!
  4. Komunikujte a rozprávajte sa o dlhodobých dopadoch vás ako rodičov na dieťa. Klaďte viac otázky, než by ste mali útočiť a napádať protistranu. Hľadajte zhodu.
  5. Buďte trpezlivý a emocionálne odolný. Potrebujete zmeniť návyky, ktorými ste si spôsobovali vzájomné zranenie. Učte sa konať a zrelým spôsobom naplniť svoje potreby vo väzbe na ostatných.
  6. Udržujte si trvalý rešpekt a úctu. Nič vás neoprávňuje ponižovať druhého, dokonca ani to, keď to robí on. Pred nikým sa neponižuj, nad nikým sa nepovyšuj!
  7. Pokiaľ sa vám podarí, i v náročných situáciách, naplnením potrieb vytvárať kruhy bezpečia, omnoho ľahšie sa dohodnete na riešeniach. Riešeniach, ktoré sú predovšetkým v prospech dieťaťa. Dokážete jednoduchšie odložiť svoje sebecké potreby, jednostranný uhoľ pohľadu.
  8. Budete tiež musieť zasiahnuť, nastaviť hranice, hľadať dohodu. To je však možné urobiť s láskou a s rešpektom k človeku. Nemusíte súhlasiť s jeho správaním, vždy však môžete zachovať rešpekt k druhému rodičovi i k dieťaťu.
  9. Pokiaľ ste v minulosti vaše vzťahy neúnosne narušili, potom si nájdite prostredníka. Človeka, ktorý ovláda umenie mediácie a facilitácie a dokáže sporné strany priviesť k tomu, aby si uvedomili dopad zmierlivého dialógu k objavovaniu východísk v prospech všetkých.
  10. Robte jednoducho tak, aby sa všetko dialo v prospech organického celku. Pravidlo je jednoduché, PAMÄTAJTE: pokaľ akýmkoľvek spôsobom poškodíte jednu časť celku, poškodíte celok – rodinu a zároveň seba.

Vytrvalo hľadajte cestu, ako tvarovať svoje zdravé návyky a žiť zdravé hodnoty ľudstva. Veď jediné čo po vás zostane, až odídete, sú návyky vašich detí, ktoré sa naučili od vás, aj keď s vami nie sú. Byť zrelou osobnosťou, ktorá je im oporou, môžu ju milovať a na ktorú môžu byť hrdé. To je najväčší dar, ktorý im môžete dať.

      Zranení vychovávajú zranených, zrelí vychovávajú zrelých…

Čo pre to urobíte už dnes, zajtra a každý ďalší deň? Samo sa to nestane :-)

S pozdravom „majte sa radi“ Emanuel BYRTUS

 

byrtus

Emanuel BYRTUS: Vyštudoval Vysokú školu poľnohospodársku v Brne – doplnkové pedagogické štúdium. Absolvoval mnoho študijných pobytov a stáží doma i v zahraničí: napríklad britské Manažérske štúdium NEBS Management, Llandrilo Technical College; ďalej certifikačný program pre učiteľov Enneagramu na Trifold School of Enneagram v USA; tréningový program SAT u chilského psychiatra Claudija Naranja, Train-The-Trainer Program – The Enneagram in business v Boston business school. Absolvoval aj intenzívny tréning koučov Results a následné koučovacie zručnosti v Neoroleadership group. Má 18-ročnú prax ako kouč, lektor a odborný metodik programov osobnostného rozvoja, najmä projektu Emočný a Sociálny Rozvoj Osobnosti – ESRO (vyškolil 5600 učiteľov základných a stredných škôl) a projektu LESK – Lektor emočných a sociálnych kompetencií Praha – tréning a certifikácia nových lektorov v odbore Emočná inteligencia a osobnostný rozvoj lektorov. V súčasnosti vedie už 10 rokov úspešné programy rozvoja osobnosti Emočný leadership pre rozvoj lídrov špičkových firiem – www.prozivot.infowww.shine.cz.

Pridaj komentár