dieta

10 ČERVENÝCH INDIKÁTOROV, KTORÉ SPOĽAHLIVO ODOKRYJÚ SYNDRÓM ZAVRHNUTÉHO RODIČA

dieta

Sekta. Ktokoľvek počuje toto slovo, ktokoľvek sa stretne s človekom zo sekty, pociťuje dešpekt a pociťuje neidentifikovateľnú duševnú tieseň, či nejakú ľútosť. Nikto nediskutuje o tom, či je sekta pozitívny alebo negatívny spoločenský jav. Každému, zdravo premýšľajúcemu človeku, je jasné, že ide o silnú deštrukciu ľudskej psychiky a ničenie životov. Keď sa však povie syndróm zavrhnutého rodiča, začnú vášnivé debaty, plné ideologických predsudkov a extrémistických feministických argumentov, ktoré popierajú to, že dieťa manipulované jedným z rodičov, stráca svoju identitu, mení svoju psychiku a stáva sa – podobne ako člen sekty – jedincom, ktorý sa zrazu správa nepochopiteľne. Odmieta, uráža, znevažuje, ponižuje druhého rodiča, s ktorým nežije v spoločnej domácnosti, a stáva sa voči nemu nepriateľským. To nie je normálne! Ak mal rodič s dieťaťom kvalitný vzťah, nijaké dieťa sa svojho rodiča nechce vzdať…

Syndróm zavrhnutého rodiča nie je rovnomenná diagnóza. Je to popis klinických symptómov, ktoré vyjadrujú patologický jav, narušenú psychickú identitu dieťaťa, ktoré sa stalo obeťou rodičovských sporov po rozpade rodiny. V USA, po prijatí piatej edície diagnostického a štatistického manuálu DSM – V, sformulovali novú diagnózu, ktorá vychádza z klinického obrazu syndrómu zavrhnutého rodiča. Ide o kategóriu detského emocionálneho zneužívania, ktoré manuál popisuje ako „úmyselné verbálne alebo príznačné konanie rodiča, alebo opatrovníka dieťaťa, ktorého následkom, alebo predpokladaným možným následkom, je značná psychická ujma u dieťaťa.” Ide o situáciu, keď programujúci rodič prejavuje špecifické správanie a znaky odlišné od tých, ktoré prejavuje dieťa alebo zavrhnutý rodič. Uvedené príklady správania programujúceho rodiča sa nazývajú červené indikátory. Čím viac z nich sa prejavuje v správaní rodiča, tým je väčšia pravdepodobnosť syndrómu zavrhnutého rodiča (syndróm PAS z anglického Parental Alienation Syndrome). Výsledok 10 a viac je indikátorom syndrómu PAS.

 1. Programujúci rodič bráni návštevám napriek súdnemu príkazu.
 2. Očierňuje druhého rodiča pred kýmkoľvek, kto je ochotný počúvať, ako aj pred dieťaťom, pričom zavrhnutého alebo nevlastného rodiča pred dieťaťom nazýva hanlivými menami.
 3. Podáva nepodložené obvinenia o týraní a neustále vláči bývalého partnera po súdoch za účelom výživného alebo alimentov. (Pozn.: Ak je človek naozaj týraný, nechce mať s týrajúcim nič spoločné, t.j. osobná konfrontácia neprichádza do úvahy).
 4. Bráni akémukoľvek kontaktu detí s príbuznými alebo priateľmi bývalého partnera, ktorí majú iný názor.
 5. Programujúci rodič je presvedčený, že stojí nad zákonom a všetky príkazy/zákony sa týkajú ostatných ľudí, a nie jeho.
 6. Bráni kontaktu s dieťaťom, znemožňuje prístup k školským výsledkom, stretnutiam a podujatiam.
 7. Neustále sa detí vypytuje na návštevy, žiada deti o špehovanie alebo zbieranie dôkazov.
 8. Odmieta návštevy z dôvodu, že bývalý partner si nemôže dovoliť zaplatiť alimenty.
 9. Neustále prejavuje nenávisť a pomstychtivosť voči bývalému partnerovi.
 10. Zatajuje domácu adresu.
 11. Odmieta druhému rodičovi poskytnúť informácie o zdravotných či školských záležitostiach, podujatiach a podobne.
 12. Neustále o dieťati hovorí ako o svojom dieťati, a nie ako o partnerovom.
 13. Neustále bráni návštevám s druhým rodičom a tvrdí, že deti k nemu nechcú ísť (pričom nejde o prípady týrania či zneužívania), a vyhovára sa, že nechce deti nútiť do návštev, ak samé nechcú ísť. (Príloha A, č. 3)
 14. Marí súdne rozhodnutia či príkazy odborných pracovníkov.
 15. Presťahuje deti ďaleko od druhého rodiča, s ktorým predtým mali láskyplný vzťah, čím sa znemožnia návštevy a pokračovanie vzťahu.
 16. Pri návštevách neustále telefonuje a chce hovoriť s deťmi alebo necháva nepríjemné rušivé odkazy.
 17. Provokuje, nadáva alebo zastrašuje zavrhnutého alebo nevlastného rodiča na verejnosti a pred dieťaťom.
 18. Spôsobuje, že dieťa sa cíti zodpovedné za šťastie rodičov, takže sa správa starostlivo ako dospelý voči malému dieťaťu.
 19. Klame alebo dokonca zapája dieťa do rozvodového konania a otázok starostlivosti a výživného.
 20. Spôsobuje, že dieťa sa cíti znepokojene, keď sa má rozprávať s terapeutom alebo inou úradnou osobou.
 21. Núti dieťa, aby druhého rodiča oslovovalo krstným menom namiesto oslovenia ocko či mama.
 22. Bráni deťom, aby kontaktovali otca tak, že odpojí telefón, zmení telefónne číslo, zakáže deťom prijímať hovory a telefonovať alebo klame a tvrdí, že deti nie sú doma alebo spia.
 23. Diskutuje a zapája deti do otázok výživného alebo do súdnych či právnych otázok, do ktorých by sa zapájať nemali.
 24. Trvá na tom, aby deti oslovovali jeho nového partnera mama alebo ocko.
 25. Zavrhujúce správania sa stupňuje, keď si bývalý partner nájde nového partnera.
 26. Trvá na tom, aby dieťa NIKDY neoslovovalo nevlastného rodiča mama alebo ocko.
 27. Zloží telefón, ak sa rozhovor neuberá podľa jeho predstáv.
 28. Keď dieťaťu dovolí telefonovať s druhým rodičom, kontroluje priebeh rozhovoru a hovorí dieťaťu, čo má povedať a ako reagovať a ukončí telefonát, ak má pocit, že telefonát neprebieha podľa jeho predstáv.
 29. Úmyselne ťahá deti preč, ak stretnú zavrhnutého rodiča, napríklad v obchode.
 30. Vyhýba sa aktivitám detí, napríklad školským podujatiam, pretože môže prísť zavrhnutý rodič.
 31. V minulosti mal problémy s ovládaním hnevu.
 32. Slabá podporná sieť zo strany rodiny alebo rodina podporuje správanie programujúceho rodiča.
 33. Odmieta komunikovať faxom, emailom alebo poštou, pretože by tak vznikol písomný dôkaz o jeho aktivitách.
 34. Na poslednú chvíľu oznámi zavrhnutému rodičovi zmeny v návšteve.
 35. Má pocit, že má právo priviesť deti na návštevu neskoro, ale trvá na tom, že deti MUSIA z návštevy odísť presne načas.
 36. Neposkytuje druhému rodičovi informácie o každodenných činnostiach dieťaťa, ale trvá na tom, aby presne vedel, čo bude zavrhnutý rodič s dieťaťom robiť počas návštevy.
 37. Radšej dieťaťu zaplatí opatrovateľku miesto toho, aby dal dieťa na starosť zavrhnutému rodičovi, hoci by to pre všetkých zúčastnených bolo vhodnejšie.
 38. Tvrdí, že dieťa je príliš choré, aby navštívilo druhého rodiča.
 39. Tvrdí, že bývalý partner nie je schopný „správne“ vychovávať dieťa.
 40. Spôsobuje, že dieťa sa cíti previnilo, keď chce vidieť druhého rodiča.
 41. Za každú cenu sa vyhýba tomu, aby dieťa druhému rodičovi priviedol alebo aby ho vyzdvihol na neutrálnom mieste.
 42. Nedovolí, aby druhý rodič kontaktoval „odborníkov“, ktorí podporujú programujúceho rodiča.
 43. Neumožňuje deťom zapájať sa do činností, kde by mohli prísť do kontaktu s deťmi zavrhnutého rodiča.
 44. V škole podá informáciu, že druhému rodičovi sa nedá veriť, pričom naznačuje alebo jasne tvrdí, že zavrhnutý rodič klame o programujúcom rodičovi a deťoch a do školských záznamov dáva poznámky, že dieťa nesmie prísť do kontaktu alebo byť vyzdvihnuté zavrhnutým rodičom.
 45. Ak je nutné poskytnúť informácie o zavrhnutom rodičovi škole, sociálnym pracovníkom alebo iným úradným orgánom, programujúci rodič poskytne nepravdivé alebo zavádzajúce informácie.
 46. Programujúci rodič vytrháva z denníka dieťaťa stránky, ktoré nepodporujú jeho ideológiu a/alebo podporujú zavrhnutého rodiča.
 47. Plne riadi spoločenský život detí.
 48. Príliš sa zapája do aktivít detí, napríklad sa stane vedúcim tábora alebo predsedom združenia rodičov, aby mohol byť stále s deťmi a znemožnil druhému rodičovi zúčastniť sa na týchto aktivitách.
 49. Klame deťom o rozchode/rozvode a dáva „jednoznačne“ nepravdivé informácie, aby zámerne znemožnil dieťaťu, aby malo rado druhého rodiča, napr. „ocko míňa všetky peniaze na frajerky, takže si nemôžem dovoliť poslať ťa do tábora.“
 50. Zapája deti do všetkých aspektov rozchodu, rozvodu a prebiehajúcich súdnych konaní, pričom tvrdí, že dieťa má „právo“ vedieť, čo sa deje.
 51. Tvrdí, že zavrhnutý rodič ho šikanuje, sleduje, zneužíva alebo obťažuje a zapája do toho políciu. Podáva nepravdivé sťažnosti zo zneužívania a neprávom a opakovane zasiela sťažnosti orgánom na ochranu dieťaťa, polícii a iným, aby zavrhnutého rodiča neustále vyšetrovali.
 52. Nabáda dieťa, aby ho podporilo v klamaní úradov o tom, ako sa zavrhnutý rodič správa k dieťaťu, hoci neexistuje dôkaz o zlom zaobchádzaní, práve naopak.
 53. Nabáda dieťa, aby v prítomnosti zavrhnutého rodiča bolo vzdorovité, neposlušné a aby nedodržiavalo pravidlá.
 54. Programujúci rodič úmyselne organizuje deťom „aktivity“ v čase, keď sa majú stretnúť s druhým rodičom, napr. oslavy, výlety a spoločenské podujatia.
 55. Programujúci rodič upláca dieťa, aby zabránil návšteve s druhým rodičom a spôsobuje, že sa dieťa cíti previnilo, keď chce ísť radšej za druhým rodičom namiesto podujatia, ktoré programujúci rodič zorganizoval v čase návštevy.
 56. Zakazuje dieťaťu, aby malo doma fotky alebo iné predmety od druhého rodiča. Programujúci rodič ničí akékoľvek darčeky, fotky a iné, ak ich dieťa prinesie domov.
 57. Keď dieťa dostane darčeky od druhého rodiča a prinesie ich domov ukázať programujúcemu rodičovi, ten nedovolí, aby ich dieťa vzalo naspäť k druhému rodičovi alebo aby si ich nechalo.
 58. Programujúci rodič odmieta darčeky od druhého rodiča a jeho rodiny a núti deti, aby ich vrátili s tým, že sú škaredé, lacné, zbytočné a podobne.
 59. Programujúci rodič úmyselne zhadzuje darčeky zavrhnutého rodiča alebo naschvál kúpi ten istý darček skôr než druhý rodič, aby darček druhého rodiča bol bezvýznamný.
 60. Programujúca matka zmení dieťaťu priezvisko na priezvisko „nového otca“ bez toho, aby sa predtým spýtala alebo upozornila biologického otca.
 61. Programujúci rodič navštevuje rodinné oslavy druhého rodiča bez pozvania napriek tomu, že vie, že jeho správanie bude vnímané negatívne. Programujúci rodič potom túto negatívnosť zneužije na to, aby dieťaťu povedal, že ho rodina druhého rodiča neznáša.
 62. Odmieta zdvihnúť, keď dieťa telefonuje z domu druhého rodiča.
 63. Trvá na tom, že keď je dieťa s druhým rodičom, má „právo“ na prehnaný telefonický kontakt s dieťaťom, pričom druhému rodičovi neumožňuje žiaden alebo len minimálny telefonický kontakt.
 64. Úmyselne zmení telefónne číslo a ponecháva ho utajené, pričom zavrhnutému rodičovi neposkytne nové telefónne číslo.
 65. Programujúci rodič hovorí dieťaťu, že dúfa, že sa mu pri druhom rodičovi nič nestane a nebude musieť ísť do nemocnice a podobne, aby v dieťati vyvolal strach z pobytu u druhého rodiča.
 66. Programujúci rodič tvrdí dieťaťu, že sa mu „niečo“ môže stať, kým bude so zavrhnutým rodičom.
 67. Žiada druhého rodiča, aby pokryl náklady súvisiace so starostlivosťou o dieťa, napr. poplatky u zubára.
 68. Tvrdí dieťaťu, že nemôže nosiť strojček na zuby alebo iné nevyhnutnosti, pretože druhý rodič ich nechce zaplatiť.
 69. Nesplní želanie dieťaťa, aby strávilo dodatočný čas s druhým rodičom, hoci ide o jednorazovú špeciálnu príležitosť.
 70. Odmieta dieťa poslať do školy na podujatie, keď zistí, že tam bude druhý rodič.
 71. Vyberie z bankového účtu dieťaťa peniaze vložené zavrhnutým rodičom a zakáže dieťaťu, aby ich minulo alebo ich minie na iné účely.
 72. Tvrdí dieťaťu, že jeho správanie je podobné druhému rodičovi, pričom tak robí zlomyseľne a škodoradostne.
 73. Programujúci rodič prehnane zdôrazňuje, že sa dieťa naňho a jeho rodinu fyzicky podobá a ignoruje alebo popiera podobnosť s druhým rodičom.
 74. Programujúci rodič zakáže dieťaťu, aby si vzalo na návštevu k druhému rodičovi domáce zvieratko, hoci druhý rodič s tým nemá problém.
 75. Programujúci rodič sa odsťahuje bez toho, aby predtým informoval zavrhnutého rodiča.
 76. Programujúci rodič sa odsťahuje a odmieta zavrhnutému rodičovi poskytnúť potrebné informácie.
 77. Programujúci rodič umožňuje kontakt s dieťaťom tretej osobe napriek tomu, že si to druhý rodič neželá z dôvodu opodstatnených obáv, ako napr. domáce násilie a  týranie preukázané v minulosti.
 78. Dieťa podstúpi alebo podstúpilo zbytočný chirurgický zákrok bez predchádzajúceho upozornenia alebo súhlasu zavrhnutého rodiča a existujú dôkazy podporujúce stanovisko zavrhnutého rodiča.
 79. Programujúci rodič sa pokúša podplatiť, vydierať alebo zastrašiť druhého rodiča, aby podpísal súdne dokumenty, ktoré ho vyčlenia zo života dieťaťa alebo upevnia postavenie programujúceho rodiča.
 80. Programujúci rodič prejavuje želanie, aby druhý rodič bol mŕtvy, aby zomrel, bol zavraždený alebo vážne zranený.
 81. Programujúci rodič prejavuje želanie, aby sa druhému rodičovi a jeho rodine či priateľom stala vážna nehoda alebo úraz.
 82. Programujúci rodič sa pokúša zmeniť náboženstvo dieťaťa alebo tak už urobil.
 83. Oznamuje dieťaťu, že sa nemôže stretnúť s druhým rodičom, pretože nezaplatil alimenty.
 84. Je neoprávnene drzý a odmieta spolupracovať s novým partnerom druhého rodiča, hoci je to v záujme dieťaťa.
 85. Odmieta dieťaťu poskytnúť odbornú psychologickú pomoc, pričom by to dieťaťu prospelo.
 86. Odmieta dieťaťu umožniť zúčastniť sa na víkendových športových/voľno-časových aktivitách, keďže by bol druhý rodič prítomný počas určitej časti alebo polovicu času.
 87. Rodič sa pokúša podplatiť úradníkov, špecialistov a odborných pracovníkov, aby konali/napísali správu v prospech rodiča, hoci dôkazy svedčia o opaku.
 88. Rodič na svoju obhajobu úmyselne zavádza, klame alebo skrýva informácie či dôkazy.
 89. Rodič fyzicky napadol druhého rodiča v prítomnosti dieťaťa.
 90. Na svoju obhajobu sfalšoval, zmenil alebo inak zmanipuloval úradné dokumenty.
 91. Vypovedal zavádzajúco alebo nepravdivo na polícii o druhom rodičovi a jeho rodine, pričom vedel o tom, že ide o zavádzajúce či nepravdivé vyhlásenie.
 92. Pred dieťaťom alebo treťou stranou prejavil hnev/slovné urážky týkajúce sa druhého rodiča.
 93. Pokúsil sa alebo naozaj pomáhal dieťaťu pri písaní listov/odkazov alebo pri ich odoslaní zavrhnutému rodičovi.
 94. Nabádal dieťa, aby ho podporilo vo vyhláseniach proti druhému rodičovi, hoci existujú jasné dôkazy proti tomu, čo tvrdí rodič i dieťa.
 95. Nabáda, zastrašuje alebo sa vyhráža dieťaťu, aby mlčalo o udalostiach, ktorých bolo svedkom a ktoré nie sú v prospech rodiča, ktorému je zverené.
 96. Vyhráža sa dieťaťu alebo ho trestá za to, že sa vyjadruje pozitívne o druhom rodičovi.
 97. Odmieta vyhovieť žiadosti o DNA testy dieťaťa.
 98. Zámerne prispieva k odcudzeniu súrodencov, ak jeden podporuje ustanoveného rodiča a druhý zavrhnutého rodiča.
 99. Tvrdí dieťaťu, že druhý rodič ho neľúbi a že nikdy nechcel, aby sa narodilo.
 100. Hovorí dieťaťu o intímnych detailoch týkajúcich sa manželstva, ktoré sú nevhodné a robí tak zámerne, aby dieťa znepokojil.
 101. Odmieta informovať druhého rodiča o predpísaných liekoch.
 102. Trvá na tom, že rodina druhého rodiča nie je „skutočná rodina“ dieťaťa alebo že nie sú dosť dobrí.
 103. Tvrdí dieťaťu/deťom, že ich nahradil nový partner druhého rodiča.
 104. Tvrdí dieťaťu/deťom, že ich nahradili deti druhého rodiča a nového partnera – bez ohľadu na to, či sú deti už na svete.
 105. Tvrdí dieťaťu/deťom, že ich nahradili deti nového partnera druhého rodiča, a že ich preto druhý rodič už nechce alebo neľúbi.
 106. Zhadzuje vyhlásenia, reakcie, zásady a činnosti druhého rodiča pokiaľ ide o deti.
 107. Často tvrdí deťom, že druhý rodič a/alebo jeho nový partner mu ublížia.
 108. Žiada, aby druhý rodič prijal vinu za akékoľvek zranenia dieťaťa a to aj vtedy, keď sú zanedbateľné a súvisia s bežným životom.
 109. Núti dieťa obviňovať druhého rodiča a/alebo jeho nového partnera z menších zranení, odrenín a modrín spôsobených pri hre pred úradným zamestnancom.
 110. Oholí dieťaťu hlavu, keď ho ostrihá druhý rodič, pričom tvrdí, že má hrozný účes a vlasy.
 111. Zakazuje druhému rodičovi utešovať dieťa, keď sa zraní pri hre.
 112. Žiada lekárske ošetrenie pri menších chorobách (napr. požaduje antibiotiká pri nádche) a zraneniach pri hre.
 113. Vyberá si lekárov dovtedy, kým nenájde takého, ktorý ho bude podporovať.
 114. Nedodržiava náležité rady lekárov, ak ho nepodporujú.
 115. Úmyselne ničí (trhá, strihá alebo špiní) oblečenie, ktoré dieťaťu dal druhý rodič.
 116. Programujúci rodič odmieta objektívne nevyhnutné lekárske ošetrenie, ak zavrhnutý rodič žiada o preskúmanie vážneho lekárskeho stavu, ktorý dieťa oslavuje alebo ktorý mu spôsobuje utrpenie.
 117. Po odlúčení od druhého rodiča dieťaťu dovoľuje činnosti, ktoré malo predtým zakázané a zo zákazu viní druhého rodiča.
 118. Zakazuje deťom tráviť čas osamote s inými dospelými alebo deťmi.
 119. Zakazuje deťom prespávať u kamarátov a obviňuje rodičov kamarátov zo zlého zaobchádzania.
 120. Zakazuje deťom prespávať u kamarátov s tým, že „nechce, aby deti videli, ako žijú iní ľudia.“
 121. Často hovorí deťom, že druhý rodič im ublíži, že má duševné problémy a pod., aby sa začali druhého rodiča báť.
 122. Informuje deti o tom, že druhý rodič má trestný záznam za ublíženie deťom.
 123. Neumožní deťom podstúpiť lekárske alebo psychologické vyšetrenie v jeho neprítomnosti.
 124. Oznámi deťom, že druhý rodič ich nechcel a že si prial, aby sa tehotenstvo ukončilo.
 125. Trvá na tom, že rodina druhého rodiča jeho alebo deti nikdy neprijala a trvali na tom, aby sa tehotenstvo ukončilo.
 126. Viní druhého rodiča z nedostatočnej kvality jedla, bývania a/alebo nedostatku peňazí napriek tomu, že platí výživné a kontakt s programujúcim rodičom je minimálny.
 127. Viní zavrhnutého rodiča a jeho nového partnera z toho, že ukradli domov, jedlo a prostriedky programujúcemu rodičovi a  deťom.
 128. Ignoruje deti, keď hovoria o aktivitách s druhým rodičom.
 129. Hnevá sa, keď deti hovoria o aktivitách s druhým rodičom.
 130. Hnevá sa, keď sa deti chcú stretnúť s druhým rodičom alebo mu zavolať.
 131. Hnevá sa, keď sa deti zapájajú do aktivít na Deň matiek alebo otcov, ak to súvisí so zavrhnutým rodičom.
 132. Hnevá sa, keď dieťa hovorí učiteľom/spolužiakom, že chce byť v kontakte s druhým rodičom.
 133. Bezdôvodne odhlási dieťa zo školy a preloží ho na inú, ak vyjadrilo túžbu byť v kontakte s druhým rodičom.
 134. Tvrdí deťom, že druhý rodič je bez nich šťastný.
 135. Tvrdí deťom, že druhý rodič ich už neľúbi, už za nimi nikdy nepríde a už ich nechce.
 136. Obviňuje deti z toho, že spôsobili spory/odlúčenie v manželstve.
 137. Tvrdí deťom, že zavrhnutý rodič opúšťa DETI a nie manželstvo alebo programujúceho rodiča.
 138. Obviňuje druhého rodiča z nevery keď vie, že to deti môžu počuť.
 139. Píše listy „v mene“ detí, pričom tvrdí, že detí sa na písaní podieľali.
 140. Úmyselne sa snaží, aby si deti mysleli, že im druhý rodič neposiela listy, darčeky ani peniaze.
 141. Programujúci rodič vyhadzuje a ničí veci, ktoré dieťa dostalo prostredníctvom tretej strany (napr. škola, starý rodič). Väčšinou sa tak deje po odchode od tretej strany a navonok sa tvári, že veci dieťaťu odovzdá.
 142. Programujúci rodič úmyselne ničí a vyhadzuje akékoľvek darčeky alebo listy, ktoré deti už videli.
 143. Trvá na tom, aby deti oslovovali druhého rodiča hanlivo (napr. ten sviniar).
 144. Učiteľom/riaditeľovi školy predkladá falšované dokumenty/listy od lekárov.
 145. Programujúci rodič používa ako zálohu osobný a súkromný majetok druhého rodiča s tým, že sa pred deťmi odvoláva na finančné ťažkosti.
 146. Programujúci rodič dáva do záložne alebo vracia do obchodu darčeky od zavrhnutého rodiča, pričom sa pred deťmi odvoláva na finančné ťažkosti.
 147. Využíva každú príležitosť, aby znevažoval druhého rodiča v prítomnosti detí s cieľom získať podporu sociálnych inštitúcií a pracovníkov.
 148. Odmieta druhému rodičovi poskytnúť dôležité lekárske informácie, čím bráni dobrému zdravotnému stavu dieťaťa.
 149. Odmieta druhého rodiča upovedomiť o zistených alergiách.
 150. Odmieta druhého rodiča informovať o zdravotných problémoch alebo liečbe dieťaťa.
 151. Obviňuje druhého rodiča z ukradnutia vecí, ktoré dieťa stratilo.
 152. Pripisuje zlé výsledky v škole druhému rodičovi.
 153. Obviňuje druhého rodiča zo zanedbávania dieťaťa.
 154. Odopiera nevyhnutnú lekársku starostlivosť alebo liečbu na základe finančných ťažkostí spôsobených druhým rodičom.
 155. Užíva drogy, fajčí alebo pije alkohol a za svoje závislosti viní druhého rodiča.
 156. Kupuje si luxusné predmety pre vlastnú spotrebu a odopiera dieťaťu základné potreby, pričom viní druhého rodiča z finančných ťažkostí.
 157. Zakazuje dieťaťu prejaviť náklonnosť pri rozlúčke s druhým rodičom v prítomnosti programujúceho rodiča.
 158. Prejavuje zosmiešňujúce zvuky/komentáre, keď dieťa alebo druhý rodič prejaví náklonnosť v prítomnosti programujúceho rodiča.
 159. Obviňuje druhého rodiča z prejavov náklonnosti dieťaťu s postranným úmyslom.
 160. Obviňuje zavrhnutého rodiča zo správania typického pre syndróm PAS.
 161. Pred deťmi očierňuje nového partnera zavrhnutého rodiča alebo jeho deti.
 162. Obviňuje nového partnera zavrhnutého rodiča z nevhodného správania.
 163. Obviňuje príbuzných zavrhnutého rodiča z nevhodného správania.
 164. Obviňuje deti zavrhnutého rodiča alebo deti jeho nového partnera z nevhodného správania.
 165. Kontaktuje príbuzných zavrhnutého rodiča v prítomnosti dieťaťa a neoprávnene ich obviňuje zo zlého zaobchádzania/zanedbávania/syndrómu PAS.
 166. Zakazuje dieťaťu dávať darčeky/odkazy/kresby/listy druhému rodičovi, jeho novému partnerovi, deťom alebo príbuzným.
 167. Programujúci rodič je neustále neslušný, zlomyseľný, riadi a diktuje kedy, kde a čo môže druhý rodič s dieťaťom robiť počas vyhradeného času.

Tento prístup sa tiež prenáša na deti, ktoré sú neslušné, zlomyseľné, riadia a diktujú kedy, kde a ako strávia čas s druhým rodičom.

PhDr. Jozef Tinka, PhD.

(Spracované podľa zahraničných zdrojov.)

Pridaj komentár