Category Archives: Krištáľová lastovička

pozitívne príklady z praxe

snimka

POD ZÁŠTITOU PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

                               Rada pre práva dieťaťa – Slovenská republika

Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave

                             s podporou spoločnosti ASBIS SK, s.r.o. Bratislava

                                                                    VYHLASUJÚ

                druhý ročník celoslovenskej literárnej súťaže „Práva detí očami detí“

SÚŤAŽNÉ TÉMY:

 1. Keby som bol prezidentom svetaAk by si mal moc zmeniť svet, čo všetko by si zmenil, aby deťom bolo dobre?
 2. Kto mlčí, keď sa deje zlo, stáva sa spolupáchateľom zlapríbehy o šikanovaní a o tom, prečo často mlčíme, keď vidíme robiť zlo. Ale aj príbehy o tom, ako sa okolo nás deje zlo a ľudia zostávajú ľahostajní.
 3. Mama, otec – a čo deti?: stáva sa, že rodičia sa rozídu, a pritom sa detí nikto nepýta na ich názor. Aký je tvoj názor na rozchody rodičov – vytvor príbeh podľa svojej predstavy a popíš v ňom ako vnímaš rozchod rodičov a ako by si to riešil/riešila ty, ak by si mal/mala takú moc. (Nemusí ísť o vlastný príbeh – pokojne napíš o kamarátovej/kamarátkinej skúsenosti alebo si príbeh jednoducho vymysli.)

SÚŤAŽNÉ KATEGÓRIE:

Kategória A: 1. stupeň ZŠ (od 7 do 10 rokov)

Kategória B: 2. stupeň ZŠ + gymnáziá (od 11 do 15 rokov)

Kategória C: 3. stredné školy

TERMÍN UZÁVIERKY:

 1. január 2017

CENY:

(Vo všetkých kategóriách sú ceny rovnaké.)

 1. Krištáľová lastovička + konvertibilný notebook + diplom s označením „Pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky“
 2. Tablet + diplom s označením „Pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky“
 3. Smartfón + diplom s označením „Pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky“
 4. až 10. Okuliare pre virtuálnu realitu + diplom s označením „Pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky“

CENY PRE ŠKOLY A UČITEĽOV:

 • Mediálna školacelodenný kurz pre ocenených autorov a ich spolužiakov na FMK UCM v Trnave (deti budú hosťami fakulty. Navštívia profesionálne televízne i rozhlasové štúdio, kde sa budú učiť vyrábať mediálne produkty – filmové reportáže, moderovanie, rozhlasové vysielanie, fotografovanie, digitálna tvorba grafiky a iné. Každá škola dostane CD nahrávku svojej tvorby. Súčasťou je aj interaktívna prednáška o právach detí.)
 • Certifikát „Spoluorganizátor celoslovenskej literárnej súťaže pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky“ pre každú školu, ktorá splní tieto podmienky:
 1. Zabezpečiť najmenej 10 účastníkov súťaže.
 2. Objednať si najmenej tri exempláre knihy „Práva detí očami detí“.
 3. Zverejniť na svojom webovom sídle propozície resp. informáciu o literárnej súťaži  „Práva detí očami detí“ a výsledky súťaže resp. fotografie z vyhlásenia výsledkov.
 4. Zverejniť na škole poster „Práva detí očami detí“.
 5. Poslať dotazník o mediálnej výchove na adresu lucia.blazekova@gmail.com v termíne  najneskôr do 15. 12. 2016
 6. Informovať o splnení týchto podmienok elektronickou formou na adresu  sutaz@pravadeti.sk.
 • Certifikát „Škola, priateľská k deťom, ktorý oprávňuje, aby toto označenie škola používala pri svojom logu, v korešpondencii (na svojom hlavičkovom papieri) a v iných propagačných materiáloch školy resp. v rámci reklamy. Certifikát získa škola po splnení týchto podmienok:
 1. Podpísať dohodu o ochrane práv dieťaťa medzi školou a Radou pre práva dieťaťa, ktorej obsahom bude spolupráca pri ochrane práv dieťaťa, odborné poradenstvo, pomoc pri vzdelávaní detí, rodičov i pedagógov v problematike práv detí, celonárodná propagácia školy ako školy priateľskej k deťom a pod.
 2. Sprístupniť deťom Dohovor o právach dieťaťa – detskou rečou a zverejniť na svojom webovom sídle Dohovor o právach dieťaťa.
 3. Zaradiť ako prierezovú tému do vyučovacích predmetov tému „Práva detí“ s využitím webinárov, animovaných filmov a iných vzdelávacích foriem za pomoci Rady pre práva dieťaťa.
 4. Zabezpečí distribúciu monografie „Práva detí očami detí“ –podľa osobitnej dohody.
 • Certifikát pre učiteľov „Spoluorganizátor celoslovenskej literárnej súťaže pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky“ pre každého učiteľa, ktorý preukáže, že:
 1. Motivoval a zabezpečil doručenie aspoň 5 súťažných príspevkov v predpísanej forme.
 2. Zabezpečil objednávku aspoň jedného exempláru knihy „Práva detí očami detí“.
 3. Participoval na projekte „Moja prvá kniha“ podľa osobitnej dohody.
 4. Odoslal dotazník o mediálnej výchove na adresu lucia.blazekova@gmail.com v termíne najneskôr do 15. 12. 2016.
 5. Požiadal o certifikát a preukázal splnenie podmienok elektronickou formou na adresu  sutaz@pravadeti.sk..

VYHODNOTENIE SÚŤAŽE:

► Vyhodnotenie sa uskutoční v apríli 2017 na Smolenickom zámku.

► Ceny organizátori odovzdajú v rámci medzinárodnej konferencie o médiách, za účasti asi 200

vedcov, pedagógov a odborníkov na mediálnu komunikáciu.

Každý ocenený autor + sprievod, bude pozvaný na Smolenický zámok, kde za účasti médií

a pred publikom si slávnostne prevezme cenu.

Každý ocenený autor a škola dostane fotodokumentáciu + video zo slávnosti na

Smolenickom zámku na CD.

Prijatie u prezidenta Slovenskej republiky – organizátori sa pokúsia o prijatie ocenených

    autorov u prezidenta SR. Ide však o možnosť, ktorá nezávisí na vôli organizátorov, a nie je

    nijako garantovaná.

ŠTATÚT/SÚŤAŽNÉ PODMIENKY:

 1. Súťažné práce treba poslať elektronicky i v písomnej forme takto:
 2. a) elektronicky vo formáte Microsoft Word na adresu: sutaz@pravadeti.sk; každá práca musí mať v hlavičke tieto údaje:

– názov a adresa školy, email školy, telefón na kontaktnú osobu školy, meno a email

triedneho učiteľa/učiteľky,

– meno autora/autorky a vek,

– názov príspevku;

b) písomne vo formáte A4 na adresu: FMK UCM v Trnave, Nám. Jozefa Herdu 2, 917 01

Trnava; do ľavého rohu obálky uveďte označenie „Práva detí očami detí“; každá súťažná

práca musí byť označená údajmi ako pri elektronickom formáte a naviac – treba každú

prácu podpísať triednym učiteľom a označiť pečiatkou školy.

 1. Súťažné práce musia byť spracované literárnou formou – buď ako literárny útvar, sloh alebo novinársky žáner. (Vyhlasovatelia nevypísali kategóriu pre poéziu, preto sa básne ani nebudú vyhodnocovať.)
 2. Každý autor môže prispieť jednou súťažnou prácou s ľubovoľnou témou. Témy netvoria osobitné kategórie, sú len vymedzením obsahu súťaže. Rozhodujú len vekové kategórie.
 3. Každý ocenený autor získa právo na zaradenie svojej súťažnej práce do knižnej publikácie, ktorá bude zbierkou vybratých súťažných prác. Zároveň dostane certifikát, osvedčujúci spoluautorstvo knihy.
 4. Každý účastník súťaže dostane účastnícky diplom.
 5. Každý účastník, ktorého súťažná práca bude zaradená do zbierky vybratých príspevkov, ktorá vyjde aj knižne, dostane certifikát o spoluautorstve knihy.
 6. Škola na výzvu organizátorov zabezpečí informovaný súhlas rodičov v prípade, ak vyberie súťažný príspevok na publikovanie v knižnej zbierke najlepších súťažných prác.
 7. Uverejnené príspevky nie sú honorované.
 8. Škola zabezpečí účasť a dopravu ocenených autorov na slávnostné odovzdávanie cien na Smolenickom zámku (obec Smolenice, okres Trnava).
 9. Organizátori zabezpečia bezplatné občerstvenie pre účastníkov slávnostného aktu odovzdávania cien (autori + sprievod podľa dohody). V prípade záujmu zabezpečia aj cenovo zvýhodnené ubytovanie na vysokoškolskom internáte FMK UCM v Trnave.

V Trnave, dňa 20. novembra 2016

 

Mgr. Zdenka Lacková                                        doc. PhDr. Dana Petranová, PhD.

prezidentka                                                                     dekanka

 

Andrej Buchamer

konateľ

 

Právo detí 1

Práva detí očami detí – VYHODNOTENIE 2016

Dostali sme 1 000 príbehov detí z 220 škôl a dozvedeli sme sa po čom detské duše túžia. Súťaž Práva detí očami detí  hodnotíme ako veľký úspech, na ktorom majú priamu zásluhu aj stovky učiteľov základných škôl z celého Slovenska. Ďakujeme v mene detí.

Literárna súťaž sa už vo svojom premiérovom ročníku stala najväčšou literárnou súťažou na Slovensku vôbec a priniesla neskutočne veľa poznatkov o tom, čo deti trápi a na čo, ako dospelí, často zabúdame. Detské príbehy sa stali pre Radu pre práva dieťaťa cenným zdrojom poznatkov a informácií, ktoré budeme vedieť využiť pri praktickej ochrane práv detí.

OCENENIA:

I.

Radi by sme poďakovali všetkým učiteľom, ktorí sa podieľali na spoluorganizovaní súťaže tým, že pripravili žiakov a poslali súťažné príspevky. Každému pošleme grafický list za podmienky, že nám oznámite tieto údaje: (1) meno učiteľa/ky, (2) názov a sídlo školy, najneskôr do 30. apríla 2016.

II.

Každá škola, ktorej žiaci sa zúčastnili súťaže, získa grafický list za spoluorganizáciu súťaže, signovaný predstaviteľmi Rady pre práva dieťaťa – Slovenská republika, Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave a Nadácie Volkswagen.

III.

Každá školská trieda, z ktorej bol ocenený autor/autorka získa exkurziu do televízneho a filmového štúdia FMK UCM. Žiaci sa oboznámia s televíznou a filmovou tvorbou a budú besedovať so známym filmovým režisérom, filmovou a divadelnou herečkou, moderátorkou a inými, najmä mladými novinármi. Škola a žiaci získajú reportážnu nahrávku na CD z exkurzie zdarma + úspešnú rozprávkovú e-knihu „Ako Červená čiapočka noviny čítala“.

IV.

Každá škola, ktorá má ocenených žiakov, dostane zdarma knihu „Deti nahlas“, ktorá bude obsahovať o. i. výber najlepších prác. Kniha bude koncipovaná tak, aby sa mohla využívať ako učebná pomôcka. Okrem toho získa aj úspešnú rozprávkovú e-knihu „Ako Červená čiapočka noviny čítala“.

V.

Každá škola, ktorá sa zapojila do literárnej súťaže aspoň jedným súťažným príspevkom získa zdarma e-knihu Deti nahlas a úspešnú rozprávkovú e-knihu „Ako Červená čiapočka noviny čítala“.

VI.

Každá škola, ktorá poslala viac príspevkov do súťaže, získa grafický list „Škola priateľská k deťom“. Podmienkou je napísať žiadosť a uviesť zoznam odoslaných prác. Organizátori zoznam spárujú s vlastnou evidenciou a vystavia grafický list.

VII.

Ocenení autori (uvádzame v abecednom poradí bez uvedenia umiestnenia a kategórie; dôvodom je, že informáciu zverejníme až počas ceremoniálu na Smolenickom zámku, aj kvôli médiám, aj kvôli tomu, aby deti vopred nevedeli po aké ocenenie si pôjdu J ):

Benčová Radka (10 rokov) – Katolícka spojená škola sv. Vincenta de Paul, LeviceBielený Jakub (9 rokov) – Základná škola Zarevúca, RužomberokHorecká Alžbeta (14 rokov) – Základná škola Hany Zelinovej, Vrútky Hrušková Nikola (14 rokov) – Základná škola s materskou školou, Nová Bystrica – Vychylovka, okr. Čadca ● Minárová Lea (13 rokov) – Základná škola Štefana Moyzesa, Tesárske Mlyňany, okr. Zlaté Moravce ● Tóthová Rebeka (10 rokov) – Základná škola, Sirník, okr. Trebišov ● Turcsek Patrik (15 rokov) – Základná škola Mierová, Želiezovce, okr. Levice

Porota hodnotila štyri kritériá: (1) porozumenie téme, (2) literárnu úroveň, (3) emočnú silu, (4) gramatiku.

VIII.

Ďalšie ocenenia:

 1. 60 autorov bude mať publikované práce v knihe Deti nahlas, ktorá vyjde v tlačenej i digitálnej    forme. Každý dostane grafický list, osvedčujúci spoluautorstvo na knihe.
 1. Každý autor dostane grafický účastnícky list. (V prípade, že váš žiak/žiačka takýto list nedostane, treba vec reklamovať. Môže dôjsť k nejakej neúmyselnej chybe.)

IX.

Ceny:

LastovičkaKaždý víťaz dostane Krištáľovú lastovičku  (originálny výrobok s certifikátom pravosti, ktorý na zákazku vyrobila svetovo renomovaná firma Preciosa Jablonec nad Nisou. Jeho hodnota je 100.- EUR)

 1. cena v každej kategórii: notebook Acer One 10 s programovým vybavením a  predĺženou zárukou na 5 rokov; v hodnote 240.- EUR
 2. cena: mobilný telefón HTC Desire 320 s predĺženou zárukou 5 rokov; v hodnote 120.- EUR
 3. cena: tablet Lenovo TAB A7; v hodnote 76.- EUR

Okrem toho každý dostane:

a) výpravnú knihu “Nová detská encyklopédia. Vyše 9 000 položiek a štatistických údajov, 2 500 farebných fotografií”
b) grafický list – diplom
c) fotografie z ceremoniálu.

X.

Pripravujeme druhý ročník so zaujímavými prekvapeniami, ktoré prinesú pre školy užitočné benefity.
Okrem toho pripravujeme pre školy veľký projekt, zameraný na praktickú aplikáciu ochrany práv detí, ktorý bude spojený so zaujímavými cenami a s udeľovaním čestných titulov „Škola, priateľská k deťom“.

Ďalšie informácie priebežne na web stránke www.prava-deti.sk

Handwriting-007

Celoslovenská literárna súťaž „Dieťa medzi paragrafmi – práva detí očami detí“

Rada pre práva dieťaťa, v spolupráci s Fakultou masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave a finančnou podporou Nadácie Volkswagen Slovakia, vyhlasuje celoslovenskú literárnu súťaž pre žiakov základných škôl:  „Dieťa medzi paragrafmi – práva detí očami detí“.

..

PROPOZÍCIE

celoslovenskej literárnej súťaže „Dieťa medzi paragrafmi – práva detí očami detí“ 

.

Vyhlasovatelia:

logo-rppd

Rada pre práva dieťaťa – Slovenská republika, Spartakovská 3, 917 01 Trnava

 

 

 

 

 

 

 

FMK

Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Námestie Jozefa Herdu 2, 917 01 Trnava.

 

logo

S finančnou podporou Nadácie Volkswagen, Bratislava.

 

.

 

.

.

.

Stručná charakteristika súťaže: 

Celoslovenská súťaž literárnych a žurnalistických príspevkov, v ktorých deti základných škôl reflektujú problematiku ľudských práv z pohľadu dieťaťa.

.

Cieľová skupina:

deti základných škôl vo veku od 7 do 15 rokov

.

Témy súťažných prác:

ČO BY DOSPELÁCI NEMALI ROBIŤ DEŤOM

ČO NESMÚ ROBIŤ DETI DEŤOM

● DIEŤA MÁ DVE RÚČKY – JEDNU PRE MAMU A JEDNU PRE OCKA

.

Odborná porota: 

Odbornú porotu budú tvoriť vysokoškolskí pedagógovia, najmä z odboru mediálna výchova, skúsení žurnalisti, renomovaní novinári, špeciálni pedagógovia, právnici a občianski aktivisti, ktorí sa venujú ochrane práv detí.

.

.Dôležité termíny: 

Uzávierka prijímania súťažných prác je 30. novembra 2015

.

Publikačný výstup: 

Najlepšie príspevky, ktoré vyberie odborná porota, budú publikované v knižnom zborníku, ako aj vo forme elektronickej publikácie na internete. Každá zapojená škola získa elektronickú verziu zborníka, ako aj možnosť umiestniť elektronický zborník na svoju webovú stránku.

 

Vyhlásenie výsledkov a odovzdanie cien: 

Slávnostné vyhlásenie výsledkov a odovzdávanie cien sa uskutoční počas medzinárodnej vedeckejkonferencie Megatrendy a médiá 2016, ktorá sa uskutoční na zámku v Smoleniciach dňa 19. apríla 2016.

.

Vecné ceny pre najlepšie príspevky:

Kategória A (žiaci 1.stupňa ZŠ):

1. miesto – vecný dar v hodnote 250 eur (hradí sa z grantu Nadácie Volkswagen) + plaketa „Krištáľová lastovička“

2. miesto – vecný dar v hodnote 150 eur (hradí sa z grantu Nadácie Volkswagen)

3. miesto – vecný dar v hodnote 100 eur (hradí sa z grantu Nadácie Volkswagen)

 

Kategória B (žiaci 2.stupňa ZŠ):

1. miesto – vecný dar v hodnote 250 eur (hradí sa z grantu Nadácie Volkswagen)+ plaketa „Krištáľová lastovička“

2. miesto – vecný dar v hodnote 150 eur (hradí sa z grantu Nadácie Volkswagen)

3. miesto – vecný dar v hodnote 100 eur (hradí sa z grantu Nadácie Volkswagen)

 

Ďalšie ceny za najlepšie príspevky:

1. Každá školská trieda, z ktorej bude ocenený autor/autorka získa exkurziu do televízneho a filmového štúdia FMK UCM. Žiaci sa oboznámia s televíznou a filmovou tvorbou a budú besedovať so známym filmovým režisérom, filmovou a divadelnou herečkou, moderátorkou a inými, najmä mladými novinármi. Škola a žiaci získajú reportážnu nahrávku na CD z exkurzie zdarma + úspešnú rozprávkovú e-knihu „Ako Červená čiapočka noviny čítala“.

2. Každá škola, ktorá bude mať ocenených žiakov, dostane zdarma jeden tlačený exemplár zborníka najlepších prác, ktorý môže využiť ako učebnú pomôcku. Okrem toho získa aj úspešnú rozprávkovú e-knihu „Ako Červená čiapočka noviny čítala“.

3. Každá škola, ktorá sa zapojí do literárnej súťaže aspoň jedným súťažným príspevkom získa zdarma e-knihu v náklade podľa dohody s vyhlasovateľmi súťaže a úspešnú rozprávkovú e-knihu „Ako Červená čiapočka noviny čítala“.

4. Každá škola, ktorá okrem zapojenia sa do literárnej súťaže, zorganizuje prednášku na tému práv detí (prednášku si možno objednať u Rady pre práva dieťaťa – Slovenská republika na adrese info@pravadeti.sk alebo podľa vlastných možností) získa čestný titul „Škola priateľská k právam detí“. (Prednášku treba vopred nahlásiť na adresu info@pravadeti.sk.)

.

Súťažné podmienky:

1. Prihlásiť sa do súťaže môže každý mladý autor vo veku od 7 rokov do 15 rokov, ak navštevuje základnú školu a výhradne len prostredníctvom svojej školy.

2. Každý autor sa môže zúčastniť súťaže na jednu z vyhlásených tém.

3. Súťažná práca musí byť označená menom a priezviskom autora, musí byť uvedený vek autora a plná adresa školy. Škola takúto súťažnú prácu verifikuje – na konci práce uvedie podpis zástupcu školy (môže byť napríklad aj triedny učiteľ) a pečiatku školy.

4. Žáner súťažnej práce – rozprávka, črta, reportáž, úvaha, príbeh spracovaný literárnou formou alebo iný žáner, ak zodpovedá princípom tvorivého písania. Do súťaže nemožno posielať poéziu, ale výhradne len prózu alebo žurnalistické žánre.

5. Rozsah práce – max. 3 600 znakov (dve normostrany formátu A4, typ písma Times New Roman, cca 60 znakov v jednom riadku a max. 30 riadkov na jednej strane).

6. Súťažné práce pošle škola hromadne – všetky práce v jednej zásielke na adresu: FMK UCM, Nám. J. Herdu 2, 917 01 Trnava. Obálku vľavo hore označte heslom „Práva detí očami detí“.

7. Pre posúdenie dodržania termínu uzávierky súťaže je rozhodujúca poštová pečiatka na obálke, ktorá musí byť datovaná do 30. 11. 2015 (pondelok).

8. Kontaktná osoba pre bližšie informácie resp. konzultácie vo veci súťaže: PhDr. Jozef Tinka, PhD. e- mail: info@pravadeti.sk

 

V Trnave, dňa 15. 10. 2015

 

PhDr. Jozef Tinka, PhD., v. r.

generálny manažér

Rada pre práva dieťaťa – SR

 

doc. PhDr. Dana Petranová, PhD., v. r.

dekanka

Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave