Monthly Archives: február 2018

ruky

POCHOPENIE POSILŇOVANIA A OVLÁDANIA SYNDRÓMU ZAVRHNUTIA RODIČA

Rodič, ktorý má nad dieťaťom moc a kontrolu, má určujúci vplyv na vytváranie rodičovského zavrhnutia. Ide o emocionálne ponižovanie v rôznych podobách, ktoré spôsobuje dieťaťu rozštep psychiky (angl.: psychological splitting). Keď sa raz u dieťaťa vyskytne, je nemožné dieťa presvedčiť k obnoveniu pôvodného dobrého vzťahu alebo použiť genetickú terapiu, aby sa syndróm zavrhnutia rodiča vyliečil.

Primárnym spúšťačom obranného mechanizmu, ktorý spôsobuje psychological splitting, je strach. Keď sa dieťa dostane do tohto stavu vedomia, deje sa to kvôli základnej biologickej potrebe prežiť, ktorá sa stáva dominantnou.

Dieťa sa bojí z rôznych príčin. Strach nemusí byť navonok vôbec viditeľný. Pochádza z obáv, ktoré rodič, či už vedome alebo nevedome, spôsobuje svojmu dieťaťu. Snaží sa ho k sebe pripútať a vyvolať v ňom obavy, že druhý rodič sa o neho nedokáže postarať. Deti, ktoré trpia umelo vyvolaným strachom, sa väčšinou stávajú svedkami neustáleho emocionálneho zhadzovania jedného rodiča pred druhým.

Takéto situácie si vyžadujú rýchly zásah. Pokiaľ sa dieťa začne liečiť, liečba musí byť trvalá a nesmie sa prerušiť.

Karen Woodall, ktorá sa špecializuje na syndróm zavrhnutého rodiča píše, ako postupujú vo Family Separation Clinic pri liečbe dieťaťa, ktoré sa dostalo, či už vedomím alebo nevedomím pôsobením svojich rodičov, do stavu rozštepu psychiky.

Najskôr sa analyzuje dôvod, pre ktorý dieťa odmieta svojho rodiča. Prihliada sa na rôzne faktory, zahŕňajúce psychologicko-vzťahovú perspektívu, do ktorej spadá aj emocionálne ponižovanie. Nepoužíva sa žiaden z bežných analytických modelov, či už duluth (program na potláčanie domáceho násilia na ženách) alebo iný politicky ovplyvnený model. Nebezpečenstvo analýzy dieťaťa, ktoré odmieta svojho rodiča, pomocou takýchto modelov, spočíva v tom, že sa prehliadne skutočný dôvod zavrhnutia. Napríklad pomocou duluth sa analyzuje skúsenosť matky, ale nie dieťaťa. Až keď sa začneme zaoberať so skúsenosťami dieťaťa, môžeme zistiť skutočnú príčinu, čo a prečo sa dieťaťu deje..

Model, ktorý je na obrázku nižšie, je jedným z nástrojov, ktoré používa Family Separation Clinic na analýzu rozštepu psychiky dieťaťa.

MODEL

Legenda: Deeper Understanding – hlbšie porozumenie, Power and control – posilňovanie a ovládanie, Unresolved trauma – nevyriešená trauma, personality disorder – porucha osobnosti, poor interpersonal skills – slabé schopnosti v medziľudskej vzťahoch, inability to manage rage – neschopnosť zvládnuť hnev, abandonment issues – problémy s opúšťaním, lack of empathic skills – Nedostatok empatických zručností. Figure 1. analysis of power and control dynamics-psycho-relational model – Obrázok 1. Analýza dynamiky výkonu a riadenia psycho-relačný model.

Model pozostáva z testov oboch rodičov vo všetkých sekciách, aby sa zistilo, za akých okolností došlo u dieťaťa k psychickému rozštiepeniu. Potom ako sa vyhodnotia rodičia, analyzuje sa obraz situácie a štruktúry rodiny, v ktorej sa dieťa dostalo do nežiaduceho stavu. Na základe týchto všetkých poznatkov sa potom zisťuje prvotná príčina, ktorá určuje cestu, ako dieťa účinne presvedčiť, aby zmenilo názor na rodiča, od ktorého sa odcudzilo.

 V jednoznačných prípadoch, keď má preferenčný rodič poruchu osobnosti a výsledky vo všetkých sekciách ukazujú na rad ďalších problémov; zatiaľ čo zavrhovaný rodič je silnejší a má zdravšie výsledky, pravdepodobne sa  odporučí zmena bydliska. V Anglicku je to jedna z preferovaných možností pri ťažkom zavrhnutí rodiča.

Ak u rodiča, ktorý druhého emocionálne ponižuje, sa síce porucha osobnosti nezistí, no napriek tomu sa našlo veľa iných problémov; a naopak, u odmietaného rodiča sa ukázalo, že má dostatočne dobrý štýl výchovy s minimálnym počtom problémov, uskutoční sa hybridný zásah. Je to niečo ako kombinovaný model, ktorý zahŕňa súdne nariadenie a prísne organizovaný program, ktorého hlavným zameraním je obnovenie vzťahu medzi dieťaťom a odmietaným rodičom.

Hlavným cieľom práce kliniky je prispôsobivosť a schopnosť reagovať na široké spektrum rôznych foriem rodičovských zavrhnutí. Ďalším cieľom je poskytnúť vedomosti a podporu pre rodiny, ktoré sa snažia obnoviť vzťahy a zachovať ich zdravé na dlhý čas.

Syndróm zavrhnutého rodiča môžu vyvolať rôzne príčiny. Popisovaný model dokáže pomôcť pri väčšine z nich. Zároveň umožňuje všetko, čo dieťa povie o svojom okolí a o vzťahu s rodičmi, pochopiť a zodpovedať. Deti sú srdcom tejto práce, a všetka sila a kontrola, ktorá ich obklopuje, sa v prípade rodičovského zavrhnutia považuje za detské zneužívanie.

Karen Woodall, ktorá lieči deti, trpiace syndrómom zavrhnutého rodiča, hovorí, že túžia po silných vzťahoch. Pri správnom postupe sa aj v tých najťažších prípadoch odcudzenia môžu vzťahy zlepšiť.  Najčastejším výsledkom je náprava vzťahu s odmietnutým rodičom na zdravý vzťah, a samozrejme to, že dieťa pochopí situáciu. K. Woodall preto odporúča všetkým rodičom, ktorí vlastné deti odmietajú, aby zostali silní a zdraví.

Každé vyliečenie je cesta, ktorá vedie kzdravej budúcnosti.

Karen WOODALL

Zdroj: https://karenwoodall.blog/

Preklad: Bianka Verešová