Monthly Archives: január 2017

snimka

POD ZÁŠTITOU PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

                               Rada pre práva dieťaťa – Slovenská republika

Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave

                             s podporou spoločnosti ASBIS SK, s.r.o. Bratislava

                                                                    VYHLASUJÚ

                druhý ročník celoslovenskej literárnej súťaže „Práva detí očami detí“

SÚŤAŽNÉ TÉMY:

 1. Keby som bol prezidentom svetaAk by si mal moc zmeniť svet, čo všetko by si zmenil, aby deťom bolo dobre?
 2. Kto mlčí, keď sa deje zlo, stáva sa spolupáchateľom zlapríbehy o šikanovaní a o tom, prečo často mlčíme, keď vidíme robiť zlo. Ale aj príbehy o tom, ako sa okolo nás deje zlo a ľudia zostávajú ľahostajní.
 3. Mama, otec – a čo deti?: stáva sa, že rodičia sa rozídu, a pritom sa detí nikto nepýta na ich názor. Aký je tvoj názor na rozchody rodičov – vytvor príbeh podľa svojej predstavy a popíš v ňom ako vnímaš rozchod rodičov a ako by si to riešil/riešila ty, ak by si mal/mala takú moc. (Nemusí ísť o vlastný príbeh – pokojne napíš o kamarátovej/kamarátkinej skúsenosti alebo si príbeh jednoducho vymysli.)

SÚŤAŽNÉ KATEGÓRIE:

Kategória A: 1. stupeň ZŠ (od 7 do 10 rokov)

Kategória B: 2. stupeň ZŠ + gymnáziá (od 11 do 15 rokov)

Kategória C: 3. stredné školy

TERMÍN UZÁVIERKY:

 1. január 2017

CENY:

(Vo všetkých kategóriách sú ceny rovnaké.)

 1. Krištáľová lastovička + konvertibilný notebook + diplom s označením „Pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky“
 2. Tablet + diplom s označením „Pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky“
 3. Smartfón + diplom s označením „Pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky“
 4. až 10. Okuliare pre virtuálnu realitu + diplom s označením „Pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky“

CENY PRE ŠKOLY A UČITEĽOV:

 • Mediálna školacelodenný kurz pre ocenených autorov a ich spolužiakov na FMK UCM v Trnave (deti budú hosťami fakulty. Navštívia profesionálne televízne i rozhlasové štúdio, kde sa budú učiť vyrábať mediálne produkty – filmové reportáže, moderovanie, rozhlasové vysielanie, fotografovanie, digitálna tvorba grafiky a iné. Každá škola dostane CD nahrávku svojej tvorby. Súčasťou je aj interaktívna prednáška o právach detí.)
 • Certifikát „Spoluorganizátor celoslovenskej literárnej súťaže pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky“ pre každú školu, ktorá splní tieto podmienky:
 1. Zabezpečiť najmenej 10 účastníkov súťaže.
 2. Objednať si najmenej tri exempláre knihy „Práva detí očami detí“.
 3. Zverejniť na svojom webovom sídle propozície resp. informáciu o literárnej súťaži  „Práva detí očami detí“ a výsledky súťaže resp. fotografie z vyhlásenia výsledkov.
 4. Zverejniť na škole poster „Práva detí očami detí“.
 5. Poslať dotazník o mediálnej výchove na adresu lucia.blazekova@gmail.com v termíne  najneskôr do 15. 12. 2016
 6. Informovať o splnení týchto podmienok elektronickou formou na adresu  sutaz@pravadeti.sk.
 • Certifikát „Škola, priateľská k deťom, ktorý oprávňuje, aby toto označenie škola používala pri svojom logu, v korešpondencii (na svojom hlavičkovom papieri) a v iných propagačných materiáloch školy resp. v rámci reklamy. Certifikát získa škola po splnení týchto podmienok:
 1. Podpísať dohodu o ochrane práv dieťaťa medzi školou a Radou pre práva dieťaťa, ktorej obsahom bude spolupráca pri ochrane práv dieťaťa, odborné poradenstvo, pomoc pri vzdelávaní detí, rodičov i pedagógov v problematike práv detí, celonárodná propagácia školy ako školy priateľskej k deťom a pod.
 2. Sprístupniť deťom Dohovor o právach dieťaťa – detskou rečou a zverejniť na svojom webovom sídle Dohovor o právach dieťaťa.
 3. Zaradiť ako prierezovú tému do vyučovacích predmetov tému „Práva detí“ s využitím webinárov, animovaných filmov a iných vzdelávacích foriem za pomoci Rady pre práva dieťaťa.
 4. Zabezpečí distribúciu monografie „Práva detí očami detí“ –podľa osobitnej dohody.
 • Certifikát pre učiteľov „Spoluorganizátor celoslovenskej literárnej súťaže pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky“ pre každého učiteľa, ktorý preukáže, že:
 1. Motivoval a zabezpečil doručenie aspoň 5 súťažných príspevkov v predpísanej forme.
 2. Zabezpečil objednávku aspoň jedného exempláru knihy „Práva detí očami detí“.
 3. Participoval na projekte „Moja prvá kniha“ podľa osobitnej dohody.
 4. Odoslal dotazník o mediálnej výchove na adresu lucia.blazekova@gmail.com v termíne najneskôr do 15. 12. 2016.
 5. Požiadal o certifikát a preukázal splnenie podmienok elektronickou formou na adresu  sutaz@pravadeti.sk..

VYHODNOTENIE SÚŤAŽE:

► Vyhodnotenie sa uskutoční v apríli 2017 na Smolenickom zámku.

► Ceny organizátori odovzdajú v rámci medzinárodnej konferencie o médiách, za účasti asi 200

vedcov, pedagógov a odborníkov na mediálnu komunikáciu.

Každý ocenený autor + sprievod, bude pozvaný na Smolenický zámok, kde za účasti médií

a pred publikom si slávnostne prevezme cenu.

Každý ocenený autor a škola dostane fotodokumentáciu + video zo slávnosti na

Smolenickom zámku na CD.

Prijatie u prezidenta Slovenskej republiky – organizátori sa pokúsia o prijatie ocenených

    autorov u prezidenta SR. Ide však o možnosť, ktorá nezávisí na vôli organizátorov, a nie je

    nijako garantovaná.

ŠTATÚT/SÚŤAŽNÉ PODMIENKY:

 1. Súťažné práce treba poslať elektronicky i v písomnej forme takto:
 2. a) elektronicky vo formáte Microsoft Word na adresu: sutaz@pravadeti.sk; každá práca musí mať v hlavičke tieto údaje:

– názov a adresa školy, email školy, telefón na kontaktnú osobu školy, meno a email

triedneho učiteľa/učiteľky,

– meno autora/autorky a vek,

– názov príspevku;

b) písomne vo formáte A4 na adresu: FMK UCM v Trnave, Nám. Jozefa Herdu 2, 917 01

Trnava; do ľavého rohu obálky uveďte označenie „Práva detí očami detí“; každá súťažná

práca musí byť označená údajmi ako pri elektronickom formáte a naviac – treba každú

prácu podpísať triednym učiteľom a označiť pečiatkou školy.

 1. Súťažné práce musia byť spracované literárnou formou – buď ako literárny útvar, sloh alebo novinársky žáner. (Vyhlasovatelia nevypísali kategóriu pre poéziu, preto sa básne ani nebudú vyhodnocovať.)
 2. Každý autor môže prispieť jednou súťažnou prácou s ľubovoľnou témou. Témy netvoria osobitné kategórie, sú len vymedzením obsahu súťaže. Rozhodujú len vekové kategórie.
 3. Každý ocenený autor získa právo na zaradenie svojej súťažnej práce do knižnej publikácie, ktorá bude zbierkou vybratých súťažných prác. Zároveň dostane certifikát, osvedčujúci spoluautorstvo knihy.
 4. Každý účastník súťaže dostane účastnícky diplom.
 5. Každý účastník, ktorého súťažná práca bude zaradená do zbierky vybratých príspevkov, ktorá vyjde aj knižne, dostane certifikát o spoluautorstve knihy.
 6. Škola na výzvu organizátorov zabezpečí informovaný súhlas rodičov v prípade, ak vyberie súťažný príspevok na publikovanie v knižnej zbierke najlepších súťažných prác.
 7. Uverejnené príspevky nie sú honorované.
 8. Škola zabezpečí účasť a dopravu ocenených autorov na slávnostné odovzdávanie cien na Smolenickom zámku (obec Smolenice, okres Trnava).
 9. Organizátori zabezpečia bezplatné občerstvenie pre účastníkov slávnostného aktu odovzdávania cien (autori + sprievod podľa dohody). V prípade záujmu zabezpečia aj cenovo zvýhodnené ubytovanie na vysokoškolskom internáte FMK UCM v Trnave.

V Trnave, dňa 20. novembra 2016

 

Mgr. Zdenka Lacková                                        doc. PhDr. Dana Petranová, PhD.

prezidentka                                                                     dekanka

 

Andrej Buchamer

konateľ

 

Ilustračné foto: internet

TOTO SÚDNE ROZHODNUTIE MÔŽE VAŠIM DEŤOM NAOZAJ POMÔCŤ

Osvietené súdne rozhodnutia treba zviditeľňovať, aby sa vytvárala atmosféra spravodlivého prístupu k deťom. Napriek tomu, že istá skupina úradníkov vytvára systémové tlaky na tendenčné rozhodovanie o deťoch, krok za krokom sa objavujú rozsudky, ktoré prinášajú nádej, že justícia sa mení k lepšiemu. Chválime Krajský súd v Košiciach. Chválime senát v zložení: JUDr. Diana Solčányová (predsedníčka), JUDr. Marianna Hrabovecká, JUDr. Ludvika Bodnárová za rozsudok č. k. 8CoP 183/2015-260 z 30. septembra 2015, a najmä za odôvodnenie, v ktorom nájdete všetky princípy spravodlivého súdneho konania. Spravodlivého voči deťom. Už treba len dodať, že tento rozsudok potvrdil aj Ústavný súd SR dňa 7. júla 2016 v konaní I. ÚS 422/2016-14. Inými slovami, odôvodnenie ako vecne správne, má silu ústavného nálezu a môžete ním argumentovať pred všeobecnými súdmi.

Košický krajský súd osvietené rozhodnutie odôvodnil takto: «Právo styku rodiča s dieťaťom je právom, ktoré vznikne tomu rodičovi, ktorému nie je dieťa rozhodnutím súdu zverené do osobnej starostlivosti. Právo styku vychádza z Ústavy Slovenskej republiky, keď v zmysle článku 41 ods. 4 Ústavy SR „starostlivosť o deti a ich výchova je právom rodičov; deti majú právo na rodičovskú výchovu a starostlivosť. Práva rodičov možno obmedziť a maloleté deti možno od rodičov odlúčiť proti vôli rodičov len rozhodnutím súdu na základe zákona“.

Právo styku vyplýva z viacerých ustanovení Dohovoru o právach dieťaťa, kde je upravené:

(1) v článku 7 ako právo dieťaťa poznať svojich rodičov a právo na ich starostlivosť,

(2) v článku 8, ktorý zakotvuje právo dieťaťa na zachovaní jeho rodinných zväzkov v súlade so zákonom a s vylúčením nezákonných zásahov,

(3) v článku 29 bod 1., podľa ktorého má výchova dieťaťa viesť k posilňovaniu úcty k rodičom dieťaťa, ale najmä

(4) v článku 9 bod 3., podľa ktorého „štáty, ktoré sú zmluvnou stranou Dohovoru, uznávajú právo dieťaťa oddeleného od jedného alebo oboch rodičov udržiavať pravidelné osobné kontakty s oboma rodičmi, iba že by to bolo v rozpore so záujmami dieťaťa“ a súvisiacom

(5) článku 18 bod 1., ktorý priznáva obom rodičom spoločnú zodpovednosť za výchovu a vývoj dieťaťa.

Vzájomná radosť rodiča a dieťaťa v blízkosti toho druhého je základným prvkom rodinného života. Je chránené článkom 8 Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, z ktorého vyplýva tiež pozitívny záväzok štátu chrániť záujmy rodiny a prispievať aktívne k udržiavaniu a obnovovaniu rodinnoprávnych väzieb. Vyhliadky na vytvorenie takýchto väzieb sa postupne znížia a napokon zaniknú, ak biologickému rodičovi a dieťaťu nie je dovolené stýkať sa alebo len tak zriedka, že žiadne prirodzené puto nemá nádej medzi nimi vzniknúť. Právo styku a zásady jeho správneho výkonu sa premietajú do judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva, ktorý opakovane konštatoval, že , je v záujme dieťaťa, aby udržovalo rodinné zväzky s odlúčeným rodičom a aby nebolo odtrhnuté od svojich koreňov a má právo na to, aby dostalo príležitosť rozvíjať svoj vzťah ku každému z rodičov a prejaviť svoje city skutočne slobodne bez akéhokoľvek vonkajšieho tlaku zo strany druhého rodiča“. (O neslobodnom názore dieťaťa pozri napríklad Matka sa pokúsila odcudziť dieťaťu otca.)

Právo stretávania sa s dieťaťom zaručuje oprávnenej osobe právo vidieť dieťa, právo na prístup k dieťaťu, právo určiť miesto a spôsob trávenia času počas stretávania, právo výlučne výchovne na dieťa počas tohto času pôsobiť a právo na náhradu za čas stretávania, ktorý sa nerealizoval z dôvodov, ktoré nespočívali v osobe oprávneného. (Náhrada za čas stretávania znamená, ak je dieťa choré a nemôže sa v danom čase stretnúť s druhým rodičom, alebo ak rodič bráni stretnutiu, tak by tento čas mal byť nahradením novými stretnutiami naviac. Pozn.: RPPD.)

Pri úprave styku by mala byť zachovaná proporcionalita rozloženia pri rešpektovaní rovnakých práv každého z rodičov a úprava stretávania pod tento rozsah v prípade, ak má rodič záujem o stretávanie v normálnom rozsahu t. j. 1/2 voľného času dieťaťa, je obmedzením stretávania a súd musí v rozhodnutí odôvodniť, aký záujem dieťaťa ho viedol k obmedzujúcemu rozsudku.

Ak je oprávnený schopný sa o svoje dieťa riadne postarať po celú dobu stretávania a má na to vytvorené všetky podmienky, potom niet žiadneho zákonného dôvodu na to, aby bol tento styk akokoľvek obmedzovaný. Zásadne nemožno obmedzenie alebo zákaz styku vysloviť v prípade, ak uvádzané dôvody vyplývajú zo vzťahu medzi rodičmi, a nie zo vzťahu medzi rodičom a dieťaťom. Akékoľvek (aj oprávnené) výhrady jedného rodiča voči druhému rodičovi, ktoré sa týkajú jeho postoja ako partnera, nemôžu byť dôvodom na zásah do styku s dieťaťom.

Takisto nemôže byť dôvodom na obmedzenie alebo zákaz styku len ničím neodôvodnená nechuť dieťaťa, najmä vtedy, ak indície smerujú k zámernému pôsobeniu preferenčného rodiča s cieľom vyvolať takéto správanie dieťaťa. (Pozri napríklad Úvod ku konceptu infektu detskej duše a náčrt riešenia tejto sociálnej pandémie.)

Aj deti sú svojim rodičom povinné úctou a rešpektom, a táto povinnosť nemôže bezdôvodne zaniknúť, a to ani rešpektovaním všetkých práv dieťaťa.

Ak teda súd nezistí také okolnosti v správaní oprávneného rodiča, ktoré by, mohli viesť k zásahom do výkonu rodičovských práv a povinností, nemôže byť odmietanie dieťaťa samé osebe dôvodom na obmedzenie alebo zákaz styku. Práve naopak, v takomto prípade musí súd zvážiť širší záujem dieťaťa, ktorým je naplnenie cieľov jeho riadnej výchovy a urobiť všetky kroky smerujúce k tomu, aby sa eventuálne narušený vzťah medzi rodičom a dieťaťom obnovil, resp. prehĺbil. V prípade, ak má súd za preukázané, že príčinou odmietania je správanie preferenčného rodiča, potom by súd mal bez návrhu riešiť postoj tohto rodiča a nariadiť mu odborné poradenstvo podľa § 37 ods. 2 písm. d/ Zákona o rodine. Súd je povinný poučiť preferenčného rodiča o následkoch jeho pôsobenia na dieťa a ďalšie právne prostriedky, ktoré môže použiť, aby zabezpečil pre dieťa riadne naplnenie jeho práv, vrátane zmeny zverenia podľa § 25 ods. 4 Zákona o rodine.

Súd prvého stupňa správne rozhodol o potrebe zmeniť predchádzajúcu úpravu styku otca s mal. a správne určil aj rozsah styku zodpovedajúci súčasným potrebám maloletej a jej otca, ktorý v prípade ponechania styku v doterajšej podobe by bol znevýhodňovaný a obmedzovaný v realizácii rodičovských práv a maloletá by bola obmedzovaná v rozpore s jej záujmom pri rozvíjaní a prehlbovaní svojich väzieb k otcovi. Práve naopak, širším záujmom dieťaťa, ako to vyplýva aj zo znaleckého posudku, je naplnenie cieľov jeho riadnej výchovy a konajúci súd úpravou styku splnil svoju zákonnú povinnosť urobiť všetko pre to, aby vzťah medzi otcom a dieťaťom sa prehĺbil, vrátiť dieťaťu pocit citovej istoty narušený rozpadom pôvodnej rodiny a vytvoriť pocit spolupatričnosti, istoty a bezpečia tak v rodine matky, ako aj otca.«

Výklad zákonov nerobia súdy len individuálne, ale aj – a najmä – v súlade s bežnou súdnou praxou. Bežnú súdnu prax predstavujú judikáty (skoršie súdne rozhodnutia rôznych súdov) a najmä nálezy ústavných súdov, ktoré majú v určitých prípadoch dokonca zaväzujúci charakter, čiže majú právnu silu podobnú zákonným normám. Preto sme vám predstavili „čerstvé“ súdne rozhodnutie, ktoré má charakter ústavného nálezu (bolo verifikované ústavným súdom), a preto ho môžete používať na ktoromkoľvek súde.

Spracoval: PhDr. Jozef Tinka, PhD.